You are here

Summiere uiteenzetting van de klacht en het ontbreken van een feitelijke onderbouwing van de klacht. Klacht niet ontvankelijk, ongegrond.

Summiere uiteenzetting van de klacht en het ontbreken van een feitelijke onderbouwing van de klacht. Klacht niet ontvankelijk, ongegrond.

 

De school waartegen de klacht zich richt is einde 2019 gesloten. Door de sluiting van de school zijn een aantal aangeklaagden te beschouwen als ex-werknemers. De klacht is niet-ontvankelijk ten aanzien van deze aangeklaagden. De klacht ten aanzien van het bevoegd gezag is ongegrond verklaard, omdat de feitelijke juistheid van de gemaakte verwijten niet te toetsen zijn en daarmee niet vast zijn komen te staan. Klaagster heeft haar klacht slechts zeer summier uiteengezet en de feitelijke onderbouwing ontbreekt. Klaagster heeft nagelaten aan te voeren op welke feiten en gronden haar klacht berust. Hoewel door klaagster wel stukken zijn ingediend, heeft zij nagelaten deze stukken te rubriceren of te voorzien van een toelichting zodat deze door de Commissie buiten beschouwing zijn gelaten.

Uitspraakdatum
31-8-2020
Klachtnummer
2019/172
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn