You are here

Klacht over verwijdering, communicatie en zorgplicht. Klacht gegrond.

Klacht over verwijdering, communicatie en zorgplicht. Klacht gegrond.

De school heeft al vanaf groep 1 actie ondernomen om de leerling te kunnen begeleiden. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd en verslechterde het gedrag van de leerling zodanig dat de situatie voor de school onhoudbaar is geworden. De school heeft toen vastgesteld dat de grens van haar mogelijkheden was bereikt en dat voor de leerling een andere, passende plaats gezocht moet worden. De school zou in dit soort crisissituaties extra (professionele) ondersteuning moeten inzetten. Wanneer geen beroep gedaan kan worden op middelen voor een dergelijk arrangement uit het Samenwerkingsverband, zouden middelen daartoe door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld moeten worden. Daarmee kan een situatie als de onderhavige, waarbij een kind de facto komt thuis te zitten, voorkomen worden. Klagers hebben de mededeling van de school kunnen opvatten als een schorsing en/of een verwijdering. Doordat dit niet in een officiële vorm is gegoten, is aan klagers onder meer de mogelijkheid ontnomen formeel bezwaar aan te tekenen. Ook was voor klagers onduidelijk welke voorwaarden verbonden waren aan de beslissing dat de leerling niet meer welkom was op school, zoals de termijn. De school had hier de regie moeten voeren en duidelijkheid moeten scheppen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om voor continuïteit van onderwijs voor een leerling te zorgen. Die verantwoordelijkheid kan en mag niet worden neergelegd bij de ouders van een leerling. Als er geen mogelijkheid is om – al dan niet met (professionele) ondersteuning – onderwijs op de eigen school te verzorgen voor een leerling, moet eerst een andere (passende) school gevonden worden voordat de leerling verwijderd kan worden. Een schorsing is hooguit voor een (aaneengesloten) periode van een week toegestaan. Hieraan is in dit geval niet voldaan, waardoor de situatie is ontstaan dat de leerling thans al maandenlang geen onderwijs krijgt. De school heeft in ieder geval niet de juiste formele procedure gevolgd met betrekking tot schorsing en verwijdering. Doordat hierover niet goed is gecommuniceerd en de school de eigen verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het onderwijs aan de leerling in de praktijk bij klagers heeft gelegd, zijn klagers in een onduidelijke en onzekere situatie terecht gekomen voor wat betreft de schoolgang van de leerling. De commissie doet een aanbeveling.

Uitspraakdatum
16-4-2019
Klachtnummer
2019/044
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Sancties, Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding