You are here

Klacht over verplaatsing groep naar dependence , wanbeleid, machtsmisbruik en communicatie. Klacht deels gegrond.

Klacht over verplaatsing groep naar dependence , wanbeleid, machtsmisbruik en communicatie. Klacht deels gegrond.

Verplaatsing groep naar dependance school, wanbeleid en/of machtsmisbruik en communicatie. Klacht deels gegrond.

De klacht betreft het besluit van de school om de leerlingen van groep 3 te verplaatsen naar de dependance van de school. Een dergelijk besluit behoort tot de zelfstandige bevoegdheid van de school en daarom toetst de Commissie terughoudend. Beoordeeld wordt slechts of de school in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Gebleken is dat door de grote instroom van nieuwe leerlingen een ruimtegebrek is ontstaan op de hoofdlocatie van de school. De school heeft groepen samengevoegd en een speellokaal voor de kleuters opgeofferd. Dit bleek echter niet genoeg. In overleg met het bevoegd gezag, het leerkrachtenteam en de medezeggenschapsraad heeft de school besloten groep 3 naar de dependance te verplaatsen. Het is de Commissie niet  gebleken dat de afwegingen van de school onredelijk of onbegrijpelijk zijn, hoewel de Commissie begrijpt dat dit voor klaagster nadelige gevolgen heeft. De procedure voldoet aan de te stellen eisen en verklaart dit onderdeel van de klacht ongegrond.

De stelling van klaagster dat sprake zou zijn van wanbeleid en/of machtsmisbruik is onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. De Commissie is van oordeel dat dit onderdeel ongegrond verklaard dient te worden, de Commissie overweegt dat de beschuldigingen niet passend en onnodig kwetsend zijn voor verweerder.

Met betrekking tot de communicatie overweegt de Commissie dat deze volledig is vastgelopen waardoor een onwerkbare verhouding is ontstaan tussen klaagster en verweerder. De Commissie oordeelt dat onder alle omstandigheden van een school verwacht mag worden dat zij zich professioneel opstellen en met een ouder die klachten of kritiek heeft op het handelen van de school in gesprek wordt gegaan. Door gesprekken met klaagster te vermijden heeft klaagster zich totaal niet gehoord en/of serieus genomen gevoeld. Klachtonderdeel gegrond, waarbij de Commissie wel opmerkt dat ook van klaagster mag worden verwacht dat zij kritisch naar haar eigen gedrag zal kijken en met name naar haar bijdrage aan een goede verstandhouding met de school en verweerder.

Uitspraakdatum
24-9-2020
Klachtnummer
2020/092
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie