You are here

Klacht over schooladvies, vooruitgang leerlingen onvoldoende meegewogen. Klacht ongegrond.

Klacht over schooladvies, vooruitgang leerlingen onvoldoende meegewogen. Klacht ongegrond.

Schooladvies, vooruitgang leerling onvoldoende meegewogen. Klacht ongegrond.

De Commissie stelt vast dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan voor wat betreft het gegeven schooladvies. Het geven van een schooladvies voor het voortgezet onderwijs betreft een bevoegdheid van de school, de Commissie toetst in dergelijke gevallen marginaal. Dat wil zeggen dat de Commissie alleen oordeelt of de school in redelijkheid tot het schooladvies kon komen.

Gebleken is dat klagers een andere verwachting hadden over de totstandkoming van het schooladvies. Klagers stellen dat de school de behaalde A1 scores voor wiskunde en begrijpend lezen, alsmede de geboekte vooruitgang onvoldoende hebben laten meewegen in het schooladvies. De school stelt dat het voorlopige advies is gegeven op basis van het ontwikkelingsprofiel van de leerling tot midden groep 7 en de resultaten van de methode-gebonden toetsen tot en et eind groep 7. Vanaf de toetsen midden groep 7 is een opmerkelijke verandering zichtbaar geweest in de resultaten op de Cito LVS-toetsen voor de vakken begrijpend lezen en rekenen & wiskunde. Bij de Cito LVS-toetsen spelling en technisch lezen was geen dergelijke groei zichtbaar. Overigens was de groei die op de Cito LVS-toetsen zichtbaar was, niet zichtbaar in de methode-gebonden toetsen. Op basis van deze resultaten heeft de school het voorlopig advies bijgesteld en het definitieve advies afgegeven, waarbij de school wel vraagtekens had bij de validiteit van de toetsresultaten omdat er een discrepantie zag tussen de verschillende scores. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid tot het advies heeft kunnen komen. Klacht ongegrond.

Uitspraakdatum
6-10-2020
Klachtnummer
2020/107
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Schooladvies