You are here

Klacht over schooladvies en contact middelbare school zonder toestemming. Klacht ongegrond.

Klacht over schooladvies en contact middelbare school zonder toestemming. Klacht ongegrond.

Schooladvies en contact middelbare school zonder toestemming. Klacht ongegrond.

De klacht ziet op het door de school gegeven schooladvies. Klagers zijn het niet eens met het gegeven advies en zijn van mening dat niet alle van belang zijnde omstandigheden mee zijn gewogen. Voorts ziet de klacht op de naar mening van klagers ten onrechte en zonder toestemming gevoerde gesprekken met de beoogde middelbare school door de IB-er.

De commissie stelt voorop dat het geven van een schooladvies voor het voorgezet onderwijs een bevoegdheid van de school is. De school heeft de vrijheid om keuzes te maken, zolang zij deze voldoende kan toelichten en motiveren. De Commissie toetst in dergelijke gevallen, marginaal, hetgeen wil zeggen dat zij alleen beoordeeld of de school in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen. De Commissie kan alleen tot een gegrondverklaring komen indien procedure- of andere regels niet zijn gevolgd of wanneer de uitkomst van de beslissing zodanig is dat dit besluit in het gegeven geval in redelijkheid, gelet op alle daarbij betrokken belangen, niet genomen had mogen worden.

Naar het oordeel van de Commissie heeft de school in de gegeven omstandigheden, waarbij zij alle belangen heeft afgewogen, in redelijkheid tot het gegeven schooladvies kunnen komen. De omstandigheid dat de IEP-toets in verband met de Coronacrisis is komen te vervallen, doet hier niet aan af.

Uitspraakdatum
15-6-2020
Klachtnummer
2020/041
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Schooladvies