You are here

Klacht over Passend Onderwijs, schorsing. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over Passend Onderwijs, schorsing. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Passend Onderwijs, (pseudo)schorsing na incident met leerling, communicatie.

De directeur heeft de eigen afweging gemaakt dat het in het kader van de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en (naam leerling) zelf, niet meer mogelijk was om (naam leerling) op de school te handhaven. De directeur is  hierin niet nalatig geweest en er is sprake geweest van begeleiding door de school totdat een nieuwe school voor (naam leerling) is gevonden.

De Commissie stelt vast dat wel degelijk sprake is geweest van begeleiding van (naam leerling) door de school. Dit handelen is echter niet planmatig vastgelegd in een OPP of individueel handelingsplan, ondanks de grote problemen die de school gaandeweg heeft ervaren met betrekking tot het gedrag van (naam leerling). Het opstellen van een OPP had in redelijkheid wel van de school verwacht mogen worden, temeer omdat kort na de plaatsing van (naam leerling) op de school er al signalen waren in verband met zijn opvallende gedrag.

Toen duidelijk werd dat de aanpak en begeleiding door de school  geen resultaat opleverde  had de school  al eerder het samenwerkingsverband kunnen inschakelen bij de ondersteuning en begeleiding van (naam leerling). Wanneer dit eerder gebeurd zou zijn hadden klagers en de school gezamenlijk kunnen optrekken in het vinden van een passende onderwijsplek voor (naam leerling) en was wellicht voorkomen dat klagers overrompeld waren door de handelingsverlegenheid van de school, zoals nu gebeurd is.

 (naam leerling) is beperkt toegang verleend tot de school, waardoor er feitelijk sprake is van een situatie die gelijkgesteld kan worden aan een schorsing. Voor een schorsing ingevolge artikel 40c  lid 1 WPO gelden procedurele voorschriften. Zo mag een schorsing maximaal 5 dagen duren. Het is de Commissie niet gebleken dat de procedurele voorschriften zijn nageleefd. Hierdoor is aan klagers de mogelijkheid van bezwaar tegen het schorsingsbesluit ontnomen en is hun rechtsbescherming ingeperkt. Juist wanneer de communicatie tussen partijen slecht is, is het van belang de officiële procedures juist uit te voeren. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
31-1-2020
Klachtnummer
2019/173
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Passend onderwijs, Schorsing