You are here

Klacht over groepsindeling nieuwe schooljaar na pestincidenten gedurende lopende schooljaar. Klacht ongegrond.

Klacht over groepsindeling nieuwe schooljaar na pestincidenten gedurende lopende schooljaar. Klacht ongegrond.

Groepsindeling nieuwe schooljaar na pestincidenten gedurende lopende schooljaar. Klacht ongegrond.

De klacht van klagers ziet op de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. De dochter van klagers dient, als enige, de klas te verlaten. Klagers voelen zich door de school niet serieus genomen omdat met deze oplossing de dochter van klagers wordt bestraft in plaats van degene die de dochter van klagers gedurende het afgelopen schooljaar heeft gepest. Klagers vinden dat de school niet voldoet aan haar zorgplicht omdat zij de sociale veiligheid van de dochter van klagers op school niet waarborgt.

De school stelt zich op het standpunt dat de zorgplicht serieus genomen is. Naar aanleiding van de meldingen van klagers is er naar vermogen ingespannen en is adequaat actie ondernomen in het belang van de orde, rust en veiligheid in de school en het sociaal-emotionele welzijn van de dochter van klagers. De school meent dat in voldoende mate rekening is gehouden met het belang van een sociaal veilige situatie voor de dochter van klagers met betrekking tot de nieuwe klassenindeling. De school heeft in dat kader ook gewezen op de belangen van de overige leerlingen en de draagkracht van de leraren, welke zij meegenomen hebben in de besluitvorming rond de klassenindeling.

De Commissie is van oordeel dat een school binnen redelijke grenzen de vrijheid heeft om de (stam)groepen/klassen naar eigen inzicht in te delen. De school heeft uitgelegd welke belangen zij heeft afgewogen en op welke manier. De Commissie stelt vast dat de school dit zorgvuldig heeft gedaan.  De Commissie stelt vast dat zich in januari 2020 een ernstig incident heeft voorgedaan. De Commissie is van oordeel dat dit incident aan de hand van het eigen pestbeleid van de school op een juiste manier is opgepakt en correct is afgehandeld. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Uitspraakdatum
14-9-2020
Klachtnummer
2020-091
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn