You are here

Klacht over belemmeren van de schoolgang leerling door de school en nakomen zorgplicht.

Klacht over belemmeren van de schoolgang leerling door de school en nakomen zorgplicht.

Belemmeren van de schoolgang leerling door de school en nakomen zorgplicht.

De Commissie stelt vast dat door de school veel overleg gevoerd is met klaagster en de bij (naam leerling) en het gezin betrokken zorginstanties. De school heeft aangegeven dat zij bij het stimuleren van de schoolgang van (naam leerling) de regie en acties van deze betrokken zorginstanties heeft gemist. Er is een grens aan de mogelijkheden die een SBO heeft.  De school heeft overleg met de leerplicht gehad over de absenties van (naam leerling). Ook heeft de school diverse UVO’s  georganiseerd, waarbij klaagster werd uitgenodigd en tevens de bij (naam leerling) en het gezin betrokken zorginstanties uitgenodigd zijn. Het Samenwerkingsverband is vanaf mei 2018 hierbij betrokken geweest.

Het stappenplan dat de school wilde gebruiken om (naam leerling) weer naar school te kunnen krijgen  werd niet onderschreven door klaagster. De school wilde een gecontroleerde schoolgang creëren voor (naam leerling), om hem zo de benodigde begeleiding te kunnen bieden, voor, tijdens en na schooltijd. Klaagster was juist van mening dat (naam leerling) naar school moest kunnen gaan als hij dat wilde, zodat hij meer vertrouwen kon opbouwen. De Commissie is van oordeel dat school terecht het stappenplan heeft mogen hanteren. Niet alleen kon op die manier (naam leerling) extra begeleid worden, ook voor de leerkracht en de overige leerlingen in de klas was er dan sprake van een gecontroleerde situatie. Zo kon voorkomen worden dat (naam leerling) onverwacht op school verscheen, waardoor ongewenste en ongecontroleerde situaties zoals op het schoolplein op 26 juni 2018 vermeden konden worden.

De Commissie is van oordeel dat het niet de school te verwijten valt dat de schoolgang van (naam leerling) belemmerd is. Ook heeft de school zich niet aan haar zorgplicht onttrokken. In dit geval was sprake van een complexe problematiek, met meerdere betrokken instanties, waarbij de school zich heeft ingezet voor (naam leerling) voor zover dit in haar mogelijkheid lag. Er zijn diverse overleggen gevoerd met alle betrokken partijen en in overleg met het Samenwerkingsverband is uiteindelijk een nieuwe TLV voor (naam leerling) aangevraagd, om een andere school voor hem te zoeken, nu de school handelingsverlegen was geworden. Voor (naam leerling) is gezorgd voor huiswerk en de school heeft zelfs gekeken naar de mogelijkheid van thuisonderwijs, dit bleek echter niet mogelijk.

Het is de Commissie gebleken dat het partijen niet gelukt is om gezamenlijk op te trekken in het proces om bij (naam leerling) weer een regelmatige schoolgang tot stand te krijgen. De moeizame communicatie tussen klaagster en de school heeft hierbij een rol gespeeld, alsmede het ontbreken van regie en acties van de betrokken zorginstanties. De Commissie is van oordeel dat klaagster hierbij niet ongepast bejegend is door de school. Zij is steeds overal bij betrokken door de school. Naar aanleiding van haar bezwaar over de opmerkingen in het OPP heeft de school dit aangepast. Dat school ervoor gekozen heeft het stappenplan te hanteren en hierbij de bezwaren van klaagster naast zich neer te leggen is een eigen beslissing van de school geweest, mede gebaseerd op de afspraken die in het UVO gemaakt zijn. Dit is naar het oordeel van de Commissie niet onredelijk geweest. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
5-11-2019
Klachtnummer
2019/159
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Speciaal Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Passend onderwijs, Veiligheid en welzijn