You are here

Opleggen schoolpleinverbod, niet vermelden termijn opgelegde maatregel en contact tijdens leren op afstand. Klacht met betrekking tot de termijn van de opgelegde maatregel gegrond, overige klachtonderdelen ongegrond.

Opleggen schoolpleinverbod, niet vermelden termijn opgelegde maatregel en contact tijdens leren op afstand. Klacht met betrekking tot de termijn van de opgelegde maatregel gegrond, overige klachtonderdelen ongegrond.

Opleggen schoolpleinverbod, niet vermelden termijn opgelegde maatregel en contact tijdens leren op afstand. Klacht met betrekking tot de termijn van de opgelegde maatregel gegrond, overige klachtonderdelen ongegrond.

Klaagster dient een klacht in met betrekking tot een aan haar opgelegd schoolpleinverbod na een incident op het schoolplein. Klaagster meent dat de school haar ten onrechte en op onjuiste gronden de toegang tot het schoolplein heeft ontzegd. Daarbij heeft de school niet vermeld voor welke duur de toegang is ontzegd, hetgeen in de ogen van klaagster disproportioneel is. Voorts klaagt klaagster over de wijze waarop de school heeft gehandeld tijdens het onderwijs op afstand, de school heeft, naar mening van klaagster, ten onrechte de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

De school stelt dat aan klaagster een schoolpleinverbod is opgelegd in verband met een geweldsincident op het schoolplein, hetgeen de veiligheid van eenieder op het schoolplein in gevaar heeft gebracht. De schoolt stelt derhalve dat zij terecht over is gegaan tot het instellen van een schoolpleinverbod. Het contact met de leerplichtambtenaar is tot stand gekomen omdat tijdens het onderwijs op afstand geen contact mogelijk bleek met klaagster.

De Commissie overweegt dat uit de stukken duidelijk is geworden dat een vergaande maatregel als een toegangsverbod tot de school op zijn plaats was. Bij een dergelijk ingrijpend besluit voor een ouder als een toegangsverbod dient extra zorgvuldigheid te worden betracht. Voorkomen moet worden dat onduidelijkheid kan ontstaan tussen partijen over de strekking en omvang van het besluit. De Commissie constateert dat niet is opgenomen althans niet duidelijk is voor welke periode klaagster het toegangsverbod is opgelegd. De Commissie beveelt de school aan om in voorkomende gevallen expliciet de duur van het verbod in de beslissing op te nemen. De Commissie is van oordeel dat ook wanneer er al een klacht is ingediend dat niet hoeft uit te sluiten dat de school in gesprek blijft om samen tot een oplossing te komen. Dat dit in dit geval niet is gebeurd, is gezien de omstandigheden niet aan te merken als klachtwaardig. Tenslotte heeft verweerder in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat het schoolpleinverbod niet in de weg heeft gestaan aan het volgen van onderwijs op afstand tijdens de periode dat de school was gesloten wegens de corona maatregelen. 

De klacht met betrekking tot de duur van de maatregel is gegrond, de overige klachtonderdelen zijn ongegrond.

 

Uitspraakdatum
8-7-2020
Klachtnummer
2020/053
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Sancties