You are here

Klacht over stelselmatig pesten en pestprotocol

Klacht over stelselmatig pesten en pestprotocol

Stelselmatig pesten en pestprotocol.

De Commissie constateert dat school erkent dat (naam leerling) op school is gepest. Over de mate waarin het pesten plaatsvond verschillen partijen wel van mening. Klaagster stelt dat dit stelselmatig was, school betwist dit. Het is de Commissie duidelijk geworden dat de standpunten van school en klaagster over de exacte toedracht van het incident in de gymzaal, over wat er is voorgevallen vijf dagen voor de zomervakantie, over het al dan niet stelselmatig pesten en over het niet gehoord en geloofd worden ver uit elkaar (blijven) liggen. Door klaagster zijn twee voorvallen benoemd. Zij heeft niet onderbouwd dat het pesten stelselmatig is geweest. School ontkent juist dat het stelselmatig is geweest. 

De Commissie constateert dat er geen gespreksverslagen zijn die meer inzicht kunnen geven op het stelselmatige van het pesten. Het ontbreken van verslagen maakt ook dat niet nagegaan kan worden welke afspraken er zijn gemaakt over het naleven van het pestprotocol.

Ook is niets vastgelegd over evaluaties wat betreft het welbevinden van (naam leerling). Dat laat onverlet dat school en klaagster het erover eens zijn dat er sprake is geweest van pestgedrag.

De vraag is vervolgens of school in deze situatie een verwijt is te maken in die zin dat onvoldoende actie is ondernomen ten aanzien van dat pestgedrag.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting valt af te leiden dat er gedurende het schooljaar regelmatig gesprekken over (naam leerling) met de leerkracht en bij twee gelegenheden met de directeur erbij hebben plaatsgevonden. De Commissie is echter gebleken dat partijen grondig van mening verschillen over de inhoud en de uitkomst van deze gesprekken.

De Commissie acht het van belang nog het volgende op te merken: uit de stelling van klaagster en ook uit de gegeven toelichting ter zitting door school leidt de Commissie af dat het klaagster niet bekend was dat het pestprotocol op school standaard in werking treedt. De Commissie hecht eraan op te merken dat het van belang is dat school dit duidelijker communiceert. Ter zitting is dit door de directeur erkend en is aangegeven dat school in het vervolg onder de aandacht van ouders zal brengen dat altijd automatisch wordt gehandeld conform het pestprotocol dat op de website van de stichting staat. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
2-10-2019
Klachtnummer
2019/183
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn