You are here

Klacht over pesten, klacht schendt niet de integriteit van de school. Klacht ongegrond.

Klacht over pesten, klacht schendt niet de integriteit van de school. Klacht ongegrond.

Pesten. Indienen van een klacht wordt ervaren als schending van de integriteit van de school.

De Commissie stelt vast dat zich in het verleden een aantal incidenten heeft voorgedaan waarbij Leerling 2 betrokken was. Deze incidenten zijn door de school goed opgepakt en naar aanleiding hiervan zijn maatregelen getroffen. De Commissie constateert dat tijdens de oudergesprekken of andere contactmomenten met school door klager niet gemeld is dat  Leerling 2 Leerling 1 structureel pestte. Ook de door Leerling 1 ingevulde vragenlijsten van de kanjertraining waren geen aanleiding voor school om vanwege pesten het pestprotocol in te schakelen. 

De Commissie merkt op  dat de school het indienen van de klacht ten onrechte als een schending van de integriteit heeft ervaren. De Commissie stelt vast dat ouders het recht hebben kritiek te leveren op de school of directie en dat zij een klacht aan de Commissie kunnen voorleggen. Uitgangspunt is dat kritiek de kwaliteit van het onderwijs ten goede kan komen.

De Commissie stelt vast dat beide partijen openstaan voor een gesprek om het vertrouwen te herstellen. De Commissie beveelt aan in dat kader een extern vertrouwenspersoon of een ander extern persoon in te schakelen, zodat klager en de school samen verder kunnen.

De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
28-12-2018
Klachtnummer
2018/040
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn