You are here

Klacht over ouderverstoting, informatieverplichting ouder zonder ouderlijk gezag. Klacht ongegrond.

Klacht over ouderverstoting, informatieverplichting ouder zonder ouderlijk gezag. Klacht ongegrond.

Ouderverstoting, informatieverplichting ouder zonder ouderlijk gezag. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond.

Een school heeft, op grond van artikel 1:377c BW, de verplichting om een ouder, zonder ouderlijk gezag, informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen als de ouder daarom verzoekt, behoudens de in het artikel beschreven gevallen, waarin de informatie niet hoeft te worden verstrekt. Gesteld nog gebleken is dat van een van deze uitzonderingen sprake is in dit geval. De school heeft verklaard dat klager terecht stelt dat de informatievoorziening in de eerste helft van het schoolkaar 2019/2020 te wensen over heeft gelaten. Dit als gevolg van een misverstand tussen de directeur en de leerkracht. Het schoolbestuur heeft voor het niet verstrekken van informatie excuses gemaakt en daarmee is dit klachtonderdeel reeds gegrond verklaard, waardoor de Commissie niet aan beoordeling toekomt en het klachtonderdeel niet-ontvankelijk wordt verklaard.

De Commissie stelt voorts vast dat de gegeven communicatie in de voornoemde periode niet het gewenste niveau had, maar buiten deze periode op een meer dan verplicht basisniveau is gekomen. De school is ruimhartig omgegaan met de verplichtingen binnen het bestaande schoolprotocol. Klager heeft tijdens de hoorzitting te kennen gegeven dat hij, ondanks de goede afspraken, zijn klacht wenste te handhaven omdat hij meer aandacht wilde bereiken bij betrokkenen voor het fenomeen ouderverstoting en de schade die dit aanricht. Hoewel de Commissie begrip heeft voor het standpunt van klager heeft zij niet kunnen vaststellen dat de school zou hebben meegewerkt aan ouderverstoting, zoals door klager gesteld. Klachtonderdeel ongegrond.

Uitspraakdatum
29-10-2020
Klachtnummer
2020/128
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie