You are here

Klacht over ontvankelijkheid, zorgplicht, passend onderwijs. Klacht gegrond.

Klacht over ontvankelijkheid, zorgplicht, passend onderwijs. Klacht gegrond.

Het staat klagers te allen tijde vrij een klacht bij de Commissie in te dienen. Klacht is ontvankelijk. De leerling was sedert januari 2018 niet meer in staat naar deze school te gaan. Gelet op de situatie dat de leerling per 1 februari 2019 op een andere school zou worden ingeschreven, had op zijn minst vóór die datum een gesprek moeten plaatsvinden. Verweerders hebben het  punt van het ontbreken van een  compleet en op de persoon van de leerling toegesneden onderwijsdossier erkend. Het door verweerders omschreven beleid is niet toegepast. Geen sprake van signalering, analyse, specifieke aanpak dan wel anderszins op de leerling toegesneden begeleiding. Dit ondanks de vele signalen die daartoe noopten. Niet gebleken dat de leerling in het zorgteam is besproken. Verweerders hebben niet weersproken dat zij nooit met klagers hebben gekeken in het leerlingvolgsysteem naar de gegevens en resultaten van de leerling, noch deze gegevens hebben gedeeld met klagers, op de CITO scores na. Met klagers is evenmin gesproken over een aanpassing van het onderwijsaanbod, dan wel nader onderzoek. Van een handelingsplan is nimmer aantoonbaar sprake geweest. Met de diagnose ASS heeft verweerder evenmin iets gedaan. Niet gebleken van enige planmatige aanpak. Het feit dat de leerling door klagers ziek was gemeld en deze ziekmelding gedurende langere tijd voortduurde, is door de school ten onrechte niet gemeld bij de leerplichtambtenaar. Vaststaat dat er een toenemende zorgbehoefte voor de leerling was ontstaan. Verweerder heeft geen voorzieningen getroffen daarin te voorzien. Bovendien heeft verweerder zich niet ingespannen voor een nieuwe passende onderwijssetting. Voor de school gold onverminderd de verplichting zorg te dragen voor (passend) onderwijs. School/ verweerders is/zijn daarin ernstig tekort geschoten. Tijdens de hoorzitting zijn van de zijde van verweerders terecht excuses gemaakt aan klagers. Klacht gegrond

Uitspraakdatum
4-6-2019
Klachtnummer
2019/059
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding