You are here

Klacht over niet toelating en zorgplicht school. Klacht gegrond.

Klacht over niet toelating en zorgplicht school. Klacht gegrond.

Het niet toelaten van een tweetal leerlingen op de school en het niet nakomen van de zorgplicht jegens de leerlingen. Klacht gegrond.

De Commissie overweegt ten aanzien van de niet-toelating dat de school de leerlingen niet heeft toegelaten omdat de leerlingen volgens de school meer aandacht en ondersteuning nodig hebben dan de school hen kan bieden, althans dat de school de voor hen nodig geachte ondersteuning en begeleiding niet kan bieden. De school dient, gelet op de wetgeving rondom Passend onderwijs, te onderzoeken of een andere school tot toelating bereid is.

Dit dient te geschieden binnen het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. De Commissie stelt vast dat de school het wettelijk verplichte onderzoek niet heeft laten verrichten, maar zich in plaats daarvan heeft beperkt tot haar eigen onderzoek. Hierdoor is het afwijzingsbesluit van de school onzorgvuldig en/of onvoldoende gemotiveerd tot stand gekomen.

De Commissie komt voorts tot het oordeel dat de school de op haar rustende zorgplicht niet is nagekomen. De Commissie meent, in tegenstelling tot de school, dat sprake is geweest van een aanmelding van de leerlingen, de school heeft zich immers opgesteld als ware er sprake van een aanmelding van de leerlingen of heeft in ieder geval die indruk bij klaagster gewekt. Door deze aanmelding gold voor de school bij niet-toelating van de leerlingen de zorgplicht van artikel 40 lid 4 WPO en die zorgplicht is de school jegens de leerlingen niet nagekomen.

Uitspraakdatum
22-9-2020
Klachtnummer
2020/088
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Plaatsing