You are here

Klacht over machtsmisbruik, melding Veilig Thuis, klachtafhandeling, pestproblematiek en informatieverschaffing.

Klacht over machtsmisbruik, melding Veilig Thuis, klachtafhandeling, pestproblematiek en informatieverschaffing.

Machtsmisbruik en ten onrechte inschakelen van Veilig Thuis. De klachtafhandeling is niet zorgvuldig geweest. Onjuiste aanpak pestproblematiek. Onterechte informatieverstrekking door de school aan de nieuwe school.

De school heeft de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te ruim geïnterpreteerd. In dit geval was geen sprake was van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en daarom is ten onrechte contact met Veilig Thuis opgenomen. Dat dit op anonieme wijze is gebeurd doet daar niet aan af. Gelet op de wijze van formulering in het mailbericht van de directeur acht de Commissie het niet verwonderlijk dat klagers de mededeling daarin over het eventueel contact opnemen met Veilig Thuis als zij niet op gesprek zouden komen, hebben opgevat als een dreigement.

De bestuurder had ter vermijding van de schijn van partijdigheid de behandeling van de klacht moeten overdragen aan een ander bestuurslid dan wel een onafhankelijke derde, nu zij zelf de directie had geadviseerd contact op te nemen met Veilig Thuis en dit ook aan klagers heeft gemeld.        

De Commissie constateert dat niet is gebleken dat het pestprotocol niet is gevolgd. De enkele stelling dat de leerlinge blijvend werd gepest, is daarvoor onvoldoende. Klagers hebben het pesten op 22 februari 2019 en 29 maart 2019 gemeld bij de directeur, maar daarbij ook aangegeven dat de aanpak van de spellingsproblemen van de leerlinge prioriteit had.

Het overdragen door school aan de nieuwe school van gevoelige informatie als het contact met Veilig Thuis en het indienen van een klacht door klagers mag alleen  als dat noodzakelijk is. Van een dergelijke noodzaak is, mede gelet op hetgeen onder ad 1 is overwogen, in dit geval echter niet gebleken. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
18-10-2019
Klachtnummer
2019/125
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Interne klachtbehandeling, Veilig Thuis, Veiligheid en welzijn, Schoolorganisatie