You are here

Klacht over groepsindeling en communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over groepsindeling en communicatie. Klacht ongegrond.

Klassenindeling, school is voorbij gegaan aan de bezwaren van klaagster om de leerling in dezelfde klas te plaatsen als zijn stiefzusje. Klacht ongegrond.

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake groepsindelingen een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. Alleen indien de Commissie van oordeel is dat de beslissing in redelijkheid niet genomen had kunnen worden omdat de regels en/of procedures niet zijn gevolgd dan wel niet alle belangen zijn betrokken en zorgvuldig zijn afgewogen kan de Commissie tot een gegrondverklaring komen. De Commissie stelt voorop dat een school er naar moet streven alle in aanmerking komende belangen mee te wegen bij het vaststellen van een groepsindeling. Belangen van samengestelde gezinnen kunnen hiervan deel uitmaken. Voor de vraag of de school zorgvuldig heeft gehandeld is van belang of en op welke wijze de school heeft gereageerd op de bezwaren van klaagster. De Commissie stelt vast dat de voorlopige groepsindeling met de ouders is gedeeld. De school heeft een termijn gesteld om bezwaren in te dienen. Een aantal ouders heeft hiervan gebruik gemaakt, klaagster niet. Klaagster heeft pas enkele maanden later haar bezwaren kenbaar gemaakt, niet is gesteld of gebleken dat de vader van de leerling bezwaar heeft tegen de groepsindeling, dan wel dat er andere aanwijzingen waren dat het welzijn van de leerling door indeling in dezelfde klas als zijn stiefzusje zou worden geschaad. Klacht ongegrond. Overigens merkt de Commissie wel op dat de school zich meer moeite had kunnen getroosten aan klaagster toe te lichten welke belangenafweging aan het besluit ten grondslag heeft gelegen.

Uitspraakdatum
10-11-2020
Klachtnummer
2020/120
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie