You are here

Klacht over grensoverschrijdend gedrag docent door dubbelzinnige opmerkingen. Klacht deels gegrond.

Klacht over grensoverschrijdend gedrag docent door dubbelzinnige opmerkingen. Klacht deels gegrond.

Grensoverschrijdend gedrag docent door dubbelzinnige opmerkingen. Klacht deels gegrond.

De Commissie stelt vast dat niet in geschil is dat de docent soms dubbelzinnige opmerkingen maakt die door leerlingen wellicht verkeerd opgevat kunnen worden. Volgens de docent moeten deze grapjes worden beschouwd binnen de context waarin deze zijn gemaakt, voor de docent zijn deze onschuldig. De docent ontkent dat de overige gestelde gedragingen (het aanraken van de leerlingen en het dicht op de leerlingen gaan staan) hebben plaatsgevonden. De Commissie komt tot het oordeel dat dubbelinnige opmerkingen die door de ontvanger als seksueel grensoverschrijdend worden ervaren dat ook zijn, ook indien dit niet de intentie van de docent was. De docent is op dat moment tekortgeschoten in het bieden van een veilig schoolklimaat. De Commissie merkt op dat het niet aannemelijk is geworden dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag. De Commissie verklaard de klacht gegrond waar het de onheuse grensoverschrijdende opmerkingen betreft.

De Commissie constateert voorts dat er een discrepantie is tussen het feitelijke handelen van de school en het verweer zoals aan de Commissie gezonden. Ter zitting is gebleken dat de school het traject serieus heeft genomen door de docent een officiële waarschuwing te geven en een coachingstraject op te starten, de school heeft echter nagelaten de handelswijze met klager te communiceren. De Commissie heeft het bevoegd gezag geadviseerd de maatregelen die zij nemen naar aanleiding van een klacht helder en transparant te communiceren met klagers, waarbij zij de privacy als werkgever in acht nemen.

Uitspraakdatum
8-12-2020
Klachtnummer
2020/147
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn