You are here

Klacht over goede informatieverstrekking, communicatie.

Klacht over goede informatieverstrekking, communicatie.

Gebrek aan goede informatieverstrekking, communicatie, verslaglegging en misverstand doel en procedure onderzoek. Klacht gegrond waar het de informatieverstrekking en communicatie betreft.

De klacht richt zich tegen de uitvoering van de observatie van de dochter van klaagster en de totstandkoming en uitkomst van het observatieverslag dat is opgesteld. Klaagster stelt dat de school het onderzoek niet conform afspraak heeft uitgevoerd, dat de verslagleggingen niet met haar zijn gedeeld en dat de uiteindelijke verslagleggingen onvoldoende zijn onderbouwd. Klaagster is van mening dat de integriteit, kwaliteit, gewetensontwikkeling, objectiviteit en onafhankelijkheid van de betrokken medewerkers te wensen over laat. Er is willens en wetens misbruik gemaakt van hun positie en hiervan is haar dochter de dupe geworden. De school heeft in de stukken en ter zitting (welke in verband met de Coronamaatregelen per videoverbinding plaats heeft gevonden) toegelicht welke stappen zijn ondernomen en wat de gebruikelijke gang van zaken is.  

De Commissie stelt vast dat sprake is van een onbevredigende gang van zaken, waarbij het aan adequate gegevensuitwisseling tussen partijen heeft ontbroken. Partijen blijken een geheel andere onderzoeksopzet rondom de observatie voor ogen gehad te hebben. Nadien is er, ten tijde van de observatie, onvoldoende contact geweest waardoor sprake is geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden welke de communicatie tussen klaagster en de school niet ten goede is gekomen. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de school niet adequaat heeft gehandeld tijdens de observatie en in de eindrapportage. Wel is zij van oordeel dat aan de hand van deze klacht te onderkennen is dat de procedure op punten verbetering behoeft.

De Commissie is van oordeel dat er geen sprake is van misbruik maken van de positie van de school en medewerkers. Op dat punt is de klacht ongegrond. De Commissie is van oordeel dat de klacht met betrekking tot het gebrek aan goede informatieverstrekking, communicatie en verslaglegging ten opzichte van klaagster gegrond is. Het had op de weg van de school gelegen om duidelijke en heldere informatie te verstrekken met betrekking tot het doel en de opzet van het uitgevoerde onderzoek, om daarmee de verwachtingen zijdens klaagster tijdig bij te kunnen stellen.

De Commissie adviseert het bevoegd gezag goede, heldere en duidelijke afspraken te maken met de school voor wat betreft de observatie en hetgeen met de ouders voorafgaand aan de observatie afgestemd dient te worden. De Commissie adviseert voorts – in meer algemene zin – de procedures rondom observaties, verslagleggingen, rapportages en communicatie te bezien.

 

Uitspraakdatum
8-7-2020
Klachtnummer
2020/015
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Speciaal Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie