You are here

Klacht over doublure leerling, afwijkende toetsing Duits en intrekken deelname zomerschool. Klacht ongegrond.

Klacht over doublure leerling, afwijkende toetsing Duits en intrekken deelname zomerschool. Klacht ongegrond.

Doublure leerling, afwijkende toetsing vak Duits en het intrekken van deelname aan de zomerschool. Klacht ongegrond.

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake bevordering een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. Het besluit van de school om de leerling niet te bevorderen komt de Commissie, gelet op de resultaten van de leerling, niet als onredelijk voor. De school heeft, naar het oordeel van de Commissie voldoende gemotiveerd waarom een doublure in het geval van de leerling het meest passend is. Ook ten aanzien van de toetsing van het vak Duits heeft de school een grote mate van beleidsvrijheid en dient de Commissie terughoudend te toetsen. Partijen zijn het er over eens dat de school, in afwijking van het leerlingenstatuut, een dubbele toets heeft afgenomen, dit staat niet ter discussie. Wel staat ter discussie of de school in redelijkheid heeft besloten tot de afwijking van het leerlingenstatuut. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid tot de afwijking heeft kunnen komen, waarbij zij de belangen op juiste wijze heeft afgewogen. De school heeft een aantal voorwaarden gesteld voor deelname aan de zomerschool. Indien een leerling niet voldoet kan niet worden deelgenomen. Partijen verschillen van mening voor wat betreft deze voorwaarden. De Commissie heeft ook voor wat betreft dit klachtonderdeel gemeend slechts terughoudend te kunnen toetsen. De Commissie heeft vastgesteld dat de school ook op dit punt de belangen zorgvuldig heeft afgewogen en daarmede in redelijkheid tot de genomen beslissing heeft kunnen komen, nu de leerling niet (meer) voldeed aan de door de school gestelde voorwaarden voor deelname aan de zomerschool. De Commissie kan zich de teleurstelling bij klagers met betrekking tot de genomen beslissingen rondom de toetsing voor het vak Duits en de zomerschool overigens wel voorstellen. Wellicht dat klagers minder teleurgesteld waren geweest als de  school hen eerder en beter zou hebben ingelicht, dienaangaande heeft de Commissie een tweetal aanbevelingen gedaan aan het bevoegd gezag van de school.

Uitspraakdatum
19-10-2020
Klachtnummer
2020/155
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Bevordering