You are here

Procedure Bezwarencommissies

Procedure Bezwarencommissies

Wie kan bezwaar indienen en waartegen

Een werknemer van een school of instelling kan bezwaar indienen bij een Bezwarencommissie functiewaardering van de GCBO indien hij zich niet kan verenigen met een bestuursbesluit over de waardering of beschrijving van zijn functie of over de procedure die is gevolgd. Dit kan alleen als de school of instelling bij deze GCBO-commissie is aangesloten.

Binnen welke termijn

Als werknemer kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken na ontvangst van het schriftelijke besluit van de werkgever.

Hoe kunt u bezwaar indienen

U tekent bezwaar aan door bij het secretariaat van de betreffende Bezwarencommissie (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag) een gedagtekend en ondertekend bezwaarschrift in te dienen.

Inhoud bezwaarschrift

Voeg bij uw bezwaarschrift:

  • en kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt,
  • een kopie van uw arbeidsovereenkomst, en
  • alle andere stukken die met uw bezwaar te maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • welke functie u is aangeboden,
  • hoe deze is beschreven en gewaardeerd,
  • welke werkzaamheden u precies verricht,
  • waarom u het niet eens bent met de aangeboden functiebeschrijving of –waardering of de procedure die is gevolgd, en
  • plaats, datum en handtekening.

Ontbreken een of meer van deze gegevens, dan krijgt u van de voorzitter van de Bezwarencommissie een bepaalde termijn om deze alsnog aan te leveren. Doet u dat niet binnen die termijn, dan kan de commissie besluiten om uw bezwaarschrift niet te behandelen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt zo snel mogelijk de bevestiging dat de Bezwarencommissie uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Dat betekent nog niet dat de commissie uw bezwaarschrift in behandeling neemt. Daarover beslist de commissie apart.

Verweerschrift

Van het bezwaarschrift en de andere stukken die u aan de Bezwarencommissie stuurt, stuurt de commissie een afschrift aan de werkgever. Deze krijgt de gelegenheid zijn gemotiveerde standpunt met bijbehorende stukken bij de commissie in te dienen. Van dit verweerschrift krijgt u eveneens een afschrift.

De hoorzitting

Het bezwaar wordt mondeling behandeld op een besloten hoorzitting van de Bezwarencommissie. Op de hoorzitting krijgen de werknemer en de werkgever de gelegenheid hun standpunten mondeling toe te lichten en te reageren op elkaars standpunt. De commissie zal partijen vragen stellen. Zij kunnen zich laten bijstaan door een gemachtigde.

De uitspraak van de Bezwarencommissie

Na de zitting beraadslaagt de Bezwarencommissie over het bezwaar. De Bezwarencommissie gaat na of de functiebeschrijving overeenkomt met de feitelijk aan de werknemer opgedragen werkzaamheden én of de waardering van de functie juist is. Vervolgens ontvangen partijen binnen zes weken een uitspraak van de Bezwarencommissie waarin haar beslissing en de gronden waarop deze berust zijn opgenomen. De Bezwarencommissie kan het bezwaar niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Indien de commissie van oordeel is dat het bezwaar gegrond is, geeft zij meestal aan welke functiebeschrijving of -waardering gerechtvaardigd is. Het is ook mogelijk dat de commissie de werkgever opdraagt de functiebeschrijving of - waardering te herzien met inachtneming van de uitspraak van de commissie.

Bindende uitspraak

Voor zowel werkgever als werknemer is de uitspraak van de Bezwarencommissie bindend. Na de uitspraak kunnen partijen zich tot de kantonrechter wenden, die de zaak vanwege het bindend karakter van de uitspraak marginaal zal toetsen.