You are here

Vacature voorzitter Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

Vacature voorzitter Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

Voorzitter Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs, Beroepsonderwijs, Volwassenen educatie en Voortgezet Onderwijs

Wegens een stijging in het aantal te behandelen klachten is er een vacature ontstaan voor een voorzitter voor de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in de regio Midden/Noord.

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Eén van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.

De klachtencommissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. De commissie bestaat op dit moment uit 11 leden waarvan 2 voorzitters (allen rechter) en 9 commissieleden.

Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer 90 klachten, waarvan ongeveer de helft in een hoorzitting worden behandeld. De andere klachten worden op een andere wijze, bijvoorbeeld via bemiddeling, tot een oplossing gebracht.

Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie ad hoc samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundigen. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De taken van de voorzitter zijn:

• Het voorzitten van hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, waar onder (zo nodig) afstemming met de secretaris voorafgaande aan het in behandeling nemen van een zaak , de hoorzitting en het screenen en definitief vaststellen van concept-adviezen;

• Het deelnemen aan het voorzittersoverleg voor afstemming van beleid binnen de klachtencommissie;

• Het deelnemen aan een jaarvergadering

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een jurist (bij voorkeur een lid van de rechterlijke macht)  die van harte betrokken is bij het belang van goed, - bijzonder, katholiek geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.

Hij/zij heeft de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt.

Heeft een sterk analytisch vermogen;- goede sociale vaardigheden en is in staat zijn tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.

Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De tijdsinvestering is gemiddeld een dagdeel per maand. De hoorzittingen vinden overdag plaats in voornamelijk Utrecht of Den Haag.  Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. mr. A.C. Gröllers, Coördinator Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs te Den Haag . Te bereiken via 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.