You are here

Vacature Voorzitter en vicevoorzitter Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Vacature Voorzitter en vicevoorzitter Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Wegens het aflopen van de termijn van de huidige voorzitters zijn er twee vacatures ontstaan voor een voorzitter en een vicevoorzitter voor de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs.
Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra MBO zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Eén van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.
De klachtencommissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. De commissie bestaat op dit moment uit 6 leden waarvan 2 (vice) voorzitters en 4 leden.
Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer 50 klachten, waarvan ongeveer de helft in een hoorzitting wordt behandeld. De andere klachten worden op een andere wijze, bijvoorbeeld via bemiddeling, opgelost.
Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie ad hoc samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundigen. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De taken van de voorzitter zijn:
•  Het voorzitten van hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, waar onder (zonodig) afstemming met secretaris       voorafgaande aan het in behandeling nemen  van een zaak , de hoorzitting en het screenen en definitief vaststellen van concept-adviezen;
•  Het leidinggeven aan de commissie
•  Het deelnemen aan het voorzittersoverleg voor afstemming van beleid binnen de klachtencommissie;
•  Het deelnemen aan en voorzitten van een jaarvergadering

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een jurist (bij voorkeur een (oud) lid van de rechterlijke macht)  die van harte betrokken is bij het belang van goed, - algemeen bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.
U bent in staat een hoorzitting te leiden. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn onmisbaar;
U heeft een sterk analytisch vermogen;- goede sociale vaardigheden en bent in staat tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.
Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De tijdsinvestering is gemiddeld 4 dagdelen per maand.De hoorzittingen vinden overdag plaats in voornamelijk Utrecht of Den Haag.  Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie
Indien u interesse heeft in deze functie of meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met
mw. mr. A.C. Gröllers, Coördinator Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs te Den Haag.
Te bereiken via 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl en www.gcbo.nl

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.