You are here

Vacature lid Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Vacature lid Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Vanwege het uitbreiden van de deskundigheid in de Klachtencommissie zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra en MBO’s zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Eén van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.

De klachtencommissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. De commissie bestaat op dit moment uit 9 leden waarvan 2 voorzitters.

Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer 90 klachten, waarvan ongeveer de helft in een hoorzitting wordt behandeld. De andere klachten worden op een andere wijze, bijvoorbeeld via bemiddeling, opgelost.

Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundigen. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De taken van een commissielid zijn:

• Het deelnemen aan hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, zoals voorbereiding van de zaken, deelnemen aan de beraadslaging en het screenen van concept-adviezen;

•  Het deelnemen aan een jaarvergadering

Wie zoeken wij?

De kandidaat die wij zoeken:

Werkt met of heeft recente ervaring in de zorg,- en/of onderwijskundige aspecten (passend onderwijs) uit het primair of voortgezet onderwijs.

Onze voorkeur gaat uit naar een persoon met een pedagogische achtergrond. Bijvoorbeeld een orthopedagoog, (kinder)psycholoog, jeugdarts of zorgcoördinator (IB-er) uit het primair of voortgezet onderwijs.

Hij of zij is van harte betrokken bij het belang van goed, bijzonder, katholiek geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid. Heeft een goed analytisch vermogen;- goede sociale vaardigheden en is in staat tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.

Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De tijdsinvestering is gemiddeld een dagdeel per maand. De hoorzittingen vinden overdag plaats in Utrecht of Eindhoven. Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie

Uw reactie met bijgevoegd CV ontvangen wij graag uiterlijk 28 september 2017.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. mr. A.C. Gröllers, Coördinator Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs te Den Haag.

Te bereiken via 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.