You are here

Tijdelijke handelwijze Commissie tijdens Corona maatregelen 

Tijdelijke handelwijze Commissie tijdens Corona maatregelen 

De rijksoverheid heeft op 31 maart jongstleden de maatregelen rond Corona in Nederland verlengd tot en met 28 april aanstaande.

Nu deze maatregelen zijn verlengd treedt in ons reglement van de klachtencommissies GBCO artikel 27 in werking:

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, al dan niet gehoord de overige leden van de klachtencommissie

De Commissie behandelt klachten in beginsel schriftelijk, tenzij deze handelwijze zich verzet tegen een goede beoordeling van de klacht. De voorzitter oordeelt na bestudering van de klacht of deze zich leent voor een schriftelijke afhandeling, waarna het secretariaat aan partijen meedeelt dat de klacht schriftelijk zal worden afgedaan.

De werkwijze bij schriftelijke behandeling is als volgt:

  • Nieuwe klachten worden op de gebruikelijke manier ontvangen en beoordeeld.
  • Als de klacht in behandeling wordt genomen wordt er een verweerschrift opgevraagd aan het bevoegd gezag, de directie en overige verweerders. Daarbij wordt tevens aan partijen verzocht gemotiveerd hun standpunt over schriftelijke afdoening aan te geven.
  • De voorzitter beoordeelt vervolgens de klacht en bepaalt het standpunt aangaande schriftelijke afdoening.
  • Indien de voorzitter oordeelt dat de klacht niet geschikt is voor schriftelijke afdoening, zal de klachtbehandeling worden aangehouden totdat de Corona maatregelen niet langer van kracht zijn. Indien mogelijk zullen partijen telefonisch of met andere mediavoorzieningen worden gehoord.
  • In geval van schriftelijke afdoening kan de Commissie schriftelijk of mondeling aanvullende vragen aan partijen stellen. Hiervan zal een verslag worden opgesteld.
  • Partijen krijgen de mogelijkheid van een repliek/dupliek. Dat betekent dat zij in de gelegenheid worden gesteld éénmaal binnen één week op de ingezonden stukken van de andere partij te reageren.
  • Aan de hand van de schriftelijke stukken en eventueel ingewonnen inlichtingen formuleert de Commissie het advies.
  • Dit advies zal uiterlijk 6 weken na de laatst ontvangen informatie aan partijen worden bekendgemaakt.

Deze werkwijze is van kracht voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid gericht op afstand houden en thuisblijven.  

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.