You are here

Indienen bezwaar bij de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs

Indienen bezwaar bij de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs

Wie kan in bezwaar gaan bij de Commissie?

U kunt in bezwaar gaan bij de Commissie als u werknemer bent van een onderwijsinstelling die is aangesloten bij de Commissie.

Bij uw school vindt u naam en adres van de Commissie waarbij uw school is aangesloten.

In welke gevallen kunt u bezwaar instellen?

In hoofdtsuk 5 CAO PO staat aangegeven:

De werknemer kan bij deze commissie bezwaar aantekenen tegen de beslissing, dan wel de nieuwe beslissing als hij zich niet kan verenigen met:

  • de waardering van zijn functie;
  • de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen taken.

Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

De externe bezwarencommissie heeft tot taak de werkgever te adviseren omtrent het bezwaar dat de werknemer op grond van het tweede lid bij hem heeft ingediend. Hierbij geldt dat de uitspraak van deze commissie bindend is voor werkgever en werknemer. Dit laat onverlet een beroepsgang bij de rechter.

Hoeveel tijd hebt u om in bezwaar te gaan?

Vanaf de dag dat het schoolbestuur het besluit bij aangetekend schrijven aan u heeft verzonden of aan u heeft overhandigd, heeft u 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar kan worden ingesteld door het schrijven van een brief, een bezwaarschrift, aan de Commissie. Het bezwaarschrift moet door de Commissie zijn ontvangen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van zes weken. De  telling begint op de dag nà verzending van het besluit.

Geadviseerd wordt om uw bezwaarschrift aangetekend te verzenden. Maar het mag ook in PDF per email.

Als u de bezwaartermijn hebt overschreden?

Overschrijding van de bezwaarstermijn betekent dat de Commissie het bezwaar niet in behandeling zal nemen, dat het bezwaar niet ontvankelijk verklaard zal worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de Commissie de niet-ontvankelijk-verklaring achterwege laten, namelijk als de te late indiening het gevolg is van omstandigheden die u niet kunnen worden verweten. Voordat zij uw bezwaar niet ontvankelijk verklaart, zal de Commissie u daarom naar de reden van de vertraging vragen.

Het is verstandig om de secretaris van de Commissie om uitstel te verzoeken, als u vreest dat u het bezwaarschrift niet tijdig gereed zult hebben. Dan dient u het bezwaarschrift pro forma in. Dit betekent dat u de extra informatie dan later (meestal 14 dagen) kan aanvullen.

Bent u verplicht een advocaat in te schakelen voor de procedure?

Neen, u mag de procedure zelf voeren. U kunt ook iemand van uw vakbond of een advocaat inschakelen of iemand anders machtigen om namens u te procederen.

Wat moet u vermelden in uw bezwaarschrift?

In het bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam, adresgegevens en mailadres
  • naam en adres van uw schoolbestuur,
  • een uiteenzetting waarom u het met het besluit van het schoolbestuur niet eens bent
  • en wat u wilt dat de Commissie beslist.
  • U moet uw brief ondertekenen

Wat moet u met uw bezwaarschrift meezenden?

  • Een kopie van het bestuursbesluit waartegen u in bezwaar komt,
  • een kopie van uw laatste akte van benoeming en
  • kopieën van de stukken die op de zaak betrekking hebben en waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen of toelichten.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.