You are here

Handelwijze tijdens Corona vanaf juni 2020

Handelwijze tijdens Corona vanaf juni 2020

3 juni 2020  Tijdelijke handelwijze Commissie als gevolg van de Corona maatregelen 

De rijksoverheid heeft op 1 juni jongstleden de Corona maatregelen versoepeld.

De Commissie past haar werkwijze met inachtneming van de RIVM richtlijnen hierop aan.

Beslissingen over de procedure worden genomen op basis van artikel 27 van het reglement van de klachtencommissies:

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, al dan niet gehoord de overige leden van de klachtencommissie.

De Commissie behandelt klachten zo veel mogelijk schriftelijk of online, tenzij deze handelwijze zich verzet tegen een goede beoordeling van de klacht. De voorzitter beoordeelt na bestudering van de klacht of deze zich leent voor een schriftelijke of online afhandeling, waarna het secretariaat dit aan partijen meedeelt.

De werkwijze bij schriftelijke behandeling is als volgt:

  • Nieuwe klachten worden op de gebruikelijke manier ontvangen en beoordeeld.
  • Als de klacht in behandeling wordt genomen wordt er een verweerschrift opgevraagd aan het bevoegd gezag, de directie en overige verweerders. Daarbij wordt tevens aan partijen verzocht gemotiveerd hun standpunt over schriftelijke afdoening aan te geven.
  • De voorzitter beoordeelt vervolgens de klacht en bepaalt het standpunt aangaande schriftelijke afdoening.
  • Indien de voorzitter oordeelt dat de klacht niet geschikt is voor schriftelijke afdoening zullen partijen telefonisch of met andere mediavoorzieningen worden gehoord.
  • Indien mogelijk wordt er een fysieke hoorzitting georganiseerd.
  • In geval van schriftelijke afdoening krijgen partijen de mogelijkheid van een repliek/dupliek. Dat betekent dat zij in de gelegenheid worden gesteld éénmaal binnen één week op de ingezonden stukken van de andere partij te reageren.
  • In geval van schriftelijke afdoening kan de Commissie schriftelijk of mondeling aanvullende vragen aan partijen stellen. Hiervan zal een verslag worden opgesteld.
  • Aan de hand van de schriftelijke stukken en eventueel ingewonnen inlichtingen formuleert de Commissie het advies.
  • Dit advies zal uiterlijk 6 weken na de laatst ontvangen informatie aan partijen worden bekendgemaakt.

 

In geval van online afhandeling zal aan partijen worden bekend gemaakt hoe de online hoorzitting tot stand gebracht wordt.

Indien er besloten wordt tot een fysieke hoorzitting dan worden partijen van de werkwijze op de hoogte gesteld. De hoorzittingen zullen plaatsvinden met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het aantal aanwezigen, inclusief de Commissie wordt gemaximeerd tot 10 personen.

 

De werkwijze is van kracht voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid gericht op afstand houden en thuisblijven.  

Tot slot; voor zover mogelijk wordt deze werkwijze gevolgd, maar iedere klacht vergt maatwerk.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.