You are here

Klacht over toegangsverbod gescheiden ouder zonder gezag. Klacht ongegrond.

Klacht over toegangsverbod gescheiden ouder zonder gezag. Klacht ongegrond.

Toegangsverbod op de school.

(naam leerling), de zoon van klager is leerling van de (naam school). Klager oefent niet het ouderlijk gezag uit over (naam leerling). Op grond van een rechterlijke uitspraak uit 2013 is het contact tussen klager en (naam leerling) beperkt tot eenmaal per week een  ontmoeting van anderhalf uur op het kantoor van Bureau Jeugdzorg. De school legt deze uitspraak uit als een maximumregeling. Zij heeft bepaald dat klager niet op school mag komen, als (naam leerling) zich daar bevindt. Voor het overige heeft klager slechts toegang tot de school na gegeven toestemming. De Commissie heeft in haar advies van 29 november 2016 (2016 N-45) geoordeeld dat verweerder met haar uitleg van de gerechtelijke uitspraak geen blijk geeft van een onzorgvuldige of onredelijke opstelling jegens klager. Klager heeft op 27 augustus 2018 aan verweerder verzocht om een gesprek over zijn persoonlijke omstandigheden, die sinds 12 juni 2018 gewijzigd zouden zijn. Die veranderingen zouden een reden kunnen opleveren om het toegangsverbod aan te passen. Verweerder heeft daarop op 6 september 2018 bericht dat alleen een gerechtelijke uitspraak leidend is voor de school. Van een nieuwe rechterlijke beslissing was, voor zover de school bekend, niet gebleken. De klacht omvat in feite het verwijt dat het aangaan van een gesprek geweigerd wordt door de school. De school kan echter niet gedwongen worden tot het ingaan op een dergelijke uitnodiging als onvoldoende de relevantie en bedoeling daarvan wordt duidelijk gemaakt. De situatie rondom het contact met (naam leerling) was op zichzelf duidelijk en door de uitspraken van de rechter en de Commissie van 2016 duidelijk ingekaderd.  De bewegingsruimte van de school is daarin miniem. Een gesprek daarover is daarom op voorhand zinloos en zou valse hoop kunnen kweken. Klager heeft de school op geen enkele wijze een inhoudelijke of concrete invulling gegeven van het gespreksonderwerp. Ook in deze procedure bij de Commissie heeft klager geen beweerde veranderde omstandigheid opgegeven noch een aanwijzing daartoe gegeven.  De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
12-11-2018
Klachtnummer
2018/199
Identiteit
Katholiek
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie