You are here

Klacht over pestprotocol, veiligheid, discriminatie, kanjertraining, communicatie en zorgplicht

Klacht over pestprotocol, veiligheid, discriminatie, kanjertraining, communicatie en zorgplicht

In sommige gevallen is er voor D. geen veilige leeromgeving geweest. De leerkracht heeft het Mr. Proper incident niet gezien en heeft niet gemerkt dat D. de klas is uitgelopen. Ook het incident tijdens de verkeersles waar D. door de zorgleerling weggestuurd werd naar een andere groep in de klas, heeft de bewuste leerkracht niet opgemerkt. Het woord contract is een minder gelukkige woordkeuze. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat hiermee wordt bedoeld dat de school conform het pestprotocol, te vinden op de besloten website van de school, afspraken met leerlingen maakt. De leerlingen bevestigen deze schriftelijk vastgelegde afspraken door hun naam eronder te zetten. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat de school een aantal maatregelen heeft getroffen tegen discriminatie. Zo is er naar aanleiding van het incident met D. een klassengesprek geweest en is er een speciaal voorleesboek gebruikt. Ook heeft de leerkracht moeder een keer gebeld en gezegd dat D. gediscrimineerd is. Tijdens de hoorzitting is anders dan door de directeur is gezegd, niet komen vast te staan dat klager/moeder een ouder van de trap heeft geduwd. Wel is vast komen te staan dat klager/moeder een leerling heeft aangesproken, terwijl dit de taak van de school is. Volgens klagers heeft de intern begeleider gezegd dat zij D. psychosomatische klachten toewenst, terwijl volgens de intern begeleider zij de hoop heeft uitgesproken dat D. deze klachten niet krijgt. Hier is sprake van tegengestelde standpunten en tijdens de zitting is niet komen vast te staan wat hierover is gezegd. Het advies van de intern begeleider om D. weerbaarder te laten worden door het volgen van een sociaal emotionele training (kanjertraining) is op zich juist is, maar dat geldt ook voor de andere leerlingen van de school. De school heeft echter nagelaten te communiceren aan de ouders dat het om een groepstraining ging waar onder meer pesters en niet-pesters aan meedoen. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat de school onvoldoende steun geeft aan niet-zorgleerlingen. Uit de enquête valt af te leiden dat dit een ontwikkelpunt voor de school is. Om dit te verbeteren worden er daarom al enige jaren groepsgewijze(kanjer)trainingen gegeven. Ter zitting heeft school verklaard dat deze trainingen worden uitgebreid naar klassikale kanjertrainingen gegeven door daarvoor gekwalificeerd personeel van de school. De commissie doet aanbevelingen.

Uitspraakdatum
16-3-2018
Klachtnummer
2017/256
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn