You are here

Klacht over pedagogische begeleiding en hoogbegaafdheid.

Klacht over pedagogische begeleiding en hoogbegaafdheid.

Klacht over pedagogische begeleiding door bevoegd gezag reeds gegrond verklaard. School heeft zich verkeken op begeleiden van leerling 1. Bij school geen ervaring met begeleiden van kinderen met hoogbegaafdheid en bij de aanname van leerling 1 heeft school zich onvoldoende afgevraagd of juiste aanpak geboden kon worden. Geen analyse gemaakt of aan hulpvraag voldaan kon worden. School wilde schouders eronder zetten en is van goede wil geweest leerling 1 te begeleiden, maar de deskundigheid ontbrak. Vaststaat dat leerling 2 zich niet veilig voelde op school. Door klagers orthopedagoog erbij betrokken, zodat onder meer onderzocht kon worden of er bij leerling 2 ook sprake was van hoogbegaafdheid. Hier was geen sprake van. Door orthopedagoog adviezen opgesteld voor school met betrekking tot begeleiding van leerling 2. Adviezen echter niet uitgevoerd door school. Toen bleek dat getroffen maatregelen zoals gebruik koptelefoon of buddyboard niet afdoende waren, heeft school niet adequaat gehandeld. Geen nadere analyse gemaakt van problemen. Geen handelingsplan opgesteld. School heeft evenmin andere alternatieven geboden. Ook door IB-er of directeur niet duidelijk gemaakt dat school situatie eigenlijk niet meer aankon. Niet geheel duidelijk geworden wat zich precies afspeelde tijdens incidenten op school met leerling 2, maar zeker is dat school probleem niet adequaat heeft behandeld. Naar aanleiding verscherpte toezicht Inspectie, heeft bevoegd gezag aantal maatregelen genomen kwaliteit onderwijs op school te verbeteren. Hebben positief effect gehad, nu eindopbrengsten, onderwijsaanbod en zorgstructuur inmiddels als voldoende zijn beoordeeld door de Inspectie.

Uitspraakdatum
9-12-2016
Klachtnummer
2016/2013-2014
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Didactische begeleiding