You are here

Klacht over pedagogische begeleiding en communicatie.

Klacht over pedagogische begeleiding en communicatie.

Pedagogische begeleiding en communicatie.

(naam leerling) zit als groep 3-leerling in een klas met leerlingen uit groep 5. Vanwege het verschil in leeftijd en ontwikkeling van deze twee op die punten verschillende groepen leerlingen acht de Commissie het voorstelbaar dat (naam leerling) de mededelingen van de leerkracht over strafwerk en van school gestuurd kunnen worden, in vergelijking met een groep 5-leerling, niet of onvoldoende heeft begrepen en/of heeft kunnen relativeren en daarvan angstig is geworden en zich onveilig is gaan voelen.

Klagers willen vaak en uitgebreid communiceren over hun kind met de school. Het is voorstelbaar dat de school, die te maken heeft met vele ouders en vele kinderen, alleen al praktisch niet voortdurend op dit appél van klagers in kan gaan, vooral ook omdat door klagers daarin regelmatig het discussiemodel wordt gekozen. De Commissie acht het in die zin begrijpelijk dat de school probeert klagers te begrenzen. Van groot belang hierbij is dat wordt voorkomen dat de communicatie via (naam leerling) verloopt.

De Commissie stelt vast dat de school het beleid omtrent het schrijven met een vulpen heeft gecommuniceerd met klagers, evenals dat gedifferentieerd lesgeven niet betekent dat (naam leerling) dus met een vulpen mag gaan schrijven als hij dat kan. Daarmee wordt veel meer gedoeld op het aanbieden van inhoudelijke lesstof op maat. De leerkracht is als leerkracht binnen de klas verantwoordelijk en is de professional. Vast staat dat hij het uitgelegde beleid heeft toegepast. Er bestond voor de leerkracht wegens zijn professionaliteit en verantwoordelijkheid een door klagers te respecteren beoordelingsruimte om (naam leerling) niet toe te staan met een vulpen te schrijven.

Aangaande hun zorgen misten klagers gehoord en serieus genomen te worden. Deze klacht ligt dicht bij de klacht over de communicatie; de wijze van communicatie bepaalt immers in grote mate of mensen zich gehoord en serieus genomen voelen. De school ervaart duidelijk wel urgentie, maar heeft moeite om daar in relatie tot klagers een werkbare vorm in te vinden. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
8-7-2019
Klachtnummer
2019/056
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Didactische begeleiding