You are here

Klacht over ontvankelijkheid, zorgplicht, communicatie. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht over ontvankelijkheid, zorgplicht, communicatie. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht is binnen een redelijke termijn nadat klagers met school waren ”uitgepraat” aan de commissie voorgelegd. Klacht is in zijn geheel ontvankelijk. Is aan de zorgplicht voldaan? Hoewel het goed denkbaar is dat de autigroep in eerste instantie als aangewezen voorkwam voor een zwaar gehandicapt kind als de leerling, kan dit niet tot de gegrondheid van dit klachtonderdeel leiden, nu plaatsing in de groep een eigen bevoegdheid van de school betreft en de school hier ook de juiste expertise voor heeft. Heeft de school adequaat gehandeld, toen bleek dat de leerling in toenemende mate last kreeg van paniekaanvallen? Alles overziende kan niet vastgesteld worden dat de school toerekenbaar nalatig is geweest in de zorgplicht. De commissie onderschrijft met betrekking tot voorval inzake verstrekking van medicijnen het uitgangspunt van de school dat ouders niet tijdens de les de klas binnen mogen, omdat dit te verstorend werkt. De school mocht er niet op vertrouwen dat de klacht was opgelost, zonder dit met klagers kort te sluiten. Afgezien van het feit dat het dossier geen handelingsplan bevat, is onvoldoende gebleken dat school de behandelafspraken niet zou zijn nagekomen. Nu klagers al in september 2017 na contact met de vertrouwenspersoon om een gesprek met het bestuur hebben verzocht en pas in april 2018 een gesprek hebben gehad, is mede gelet op de ernst van de situatie, de redelijke termijn zeer ver overschreden. Het is niet vreemd dat klagers hierdoor de indruk hebben gekregen dat zij niet serieus werden genomen. Dat er sprake was van onvoorziene omstandigheden doet daar niet aan af. Het bestuur had naar alternatieven dienen te zoeken om hier een oplossing voor te vinden. De bestuurder heeft een verslag van het gesprek gemaakt, een excuusbrief opgesteld en nog intervisie aangeboden. Klagers zijn het niet eens met het verslag en de brief en herkennen er zich niet in, maar zijn ook niet gekomen met een aanvulling daarop. Weliswaar heeft school nagelaten het verslag door klagers te laten ondertekenen en/of hen daar om te vragen, maar klagers hebben telefonisch aangegeven geen contact met school meer te willen. De school heeft zich erg afwachtend opgesteld met betrekking tot de leerplichtontheffing. School heeft gesteld dat ze hierover geen informatie hebben ontvangen. Zolang een leerling ingeschreven staat en ziek is gemeld, is de school echter verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs. De school is op dit punt nalatig geweest door niet te onderzoeken hoe zij onder deze omstandigheden aan haar zorgplicht inhoud diende te geven en had een betere regie dienen te voeren. Met de communicatie is veel misgelopen in die zin, dat partijen ondanks bereidwilligheid beiderzijds, elkaar niet altijd goed hebben verstaan en begrepen. Zij zal dan ook adviseren dat de school zich vanuit haar professionaliteit bewust moet zijn van verschil in communicatiestijlen van personen met een andere culturele achtergrond.

Uitspraakdatum
16-11-2018
Klachtnummer
2018/160
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Speciaal Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn