You are here

Klacht over informatieverstrekking, melding veilig thuis. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over informatieverstrekking, melding veilig thuis. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Uitschrijving, delen privacygevoelige informatie, melding Veilig Thuis, partijdigheid van de school.  Indien de school weet of behoort te weten dat de andere met het gezag belaste ouder niet op de hoogte is van deze uitschrijving of het oneens is met de inschrijving, mag het bevoegd gezag de uitschrijving niet accepteren. De ouder moet dan eerst zorgen voor (vervangende) instemming van de andere ouder om de leerling in of uit te kunnen schrijven. Als de beide ouders het samen niet eens worden over een uitschrijving zullen zij zelf stappen moeten ondernemen om dit verschil van mening te beslechten. Tot het moment dat er door de ouders overeenstemming is bereikt over de uitschrijving op een school of een rechter dit geschil heeft beslecht, kan het bevoegd gezag de uitschrijving niet accepteren. Indien een dergelijke patstelling ertoe leidt dat een kind onnodig thuis komt te zitten doet de school er goed aan de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Hieruit volgt dat de directeur met het niet ondertekenen van het uitschrijvingsformulier volgens de geldende regelgeving juist heeft gehandeld. De klacht is op dit onderdeel ongegrond.

De Commissie constateert dat de melding toegespitst was op het verzuim van (naam leerling) en het feit dat (naam leerling) door klaagster van school werd weggehouden zonder toestemming van de tevens gezaghebbende vader. Onder deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat er in de onderhavige klacht reden was tot zorg over het welzijn van (naam leerling) en dat de school in redelijkheid een melding heeft kunnen doen. Deze melding is volgens de Commissie eveneens gerechtvaardigd als de school een vermoeden had van de verblijfplaats van (naam leerling). De melding is op feitelijke en correcte wijze gedaan. Indien een school het voornemen heeft om een melding te doen bij Veilig Thuis, hoeft zij daarvoor geen toestemming van de ouders te hebben. Wel moet de school de ouders vooraf van de voorgenomen melding op de hoogte stellen. Dat heeft onder meer als doel om eventuele onjuistheden te kunnen corrigeren. Slechts in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, hoeft de school ouders niet vooraf te informeren. De Commissie stelt vast dat verweerder de vader voorafgaand aan de melding heeft geïnformeerd over de melding bij Veilig Thuis en het meldingsformulier achteraf aan klaagster heeft gemaild. Zij heeft daarvoor aangevoerd dat zij verwachtte dat klaagster het niet eens zou zijn met deze melding.

De Commissie overweegt dat de school er beter aan had gedaan klaagster wel van tevoren van deze melding op de hoogte te stellen, hetzij haar daarvoor te waarschuwen, maar acht de keuze om dit in het onderhavig geval niet te doen begrijpelijk. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

 

Uitspraakdatum
15-7-2019
Klachtnummer
2019/047
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn