You are here

Klacht over communicatie besturenfusie van de school. Klacht ongegrond.

Klacht over communicatie besturenfusie van de school. Klacht ongegrond.

Communicatie over besturenfusie van de school.

De Commissie constateert dat klagers en de school op tal van punten een geheel eigen beleving hebben van de ontwikkelingen rondom de scholenfusie. Uit de inhoud van de overgelegde stukken en de toelichting van partijen wordt duidelijk dat het een bewuste keuze van de school is geweest om de communicatie over de besturenfusie en de scholenfusie  gescheiden van elkaar te laten verlopen. De school meende dat het gelijktijdig voeren van de communicatie over de twee trajecten voor de ouders complex zou worden en wilde verwarring voorkomen. Er is om die reden voor gekozen het bericht van de directeur over de besturenfusie op 21 januari 2016 aan de ouders te versturen en het bericht over de scholenfusie kort daarna, namelijk op 4 februari 2016. De school heeft grote beleidsvrijheid met betrekking tot de wijze van communicatie met de ouders. De Commissie oordeelt dat de school de grenzen van de zorgvuldigheid niet heeft overschreden door te kiezen voor gescheiden berichtgeving. De Commissie merkt hierbij op dat het bij dergelijke complexe processen van belang is uiterst zorgvuldig te communiceren en transparant te zijn naar ouders. Aangezien de besturenfusie en de scholenfusie nauw met elkaar verweven zijn, had de school hierover duidelijker kunnen zijn naar de ouders.  Geconstateerd kan worden dat de school bij klagers haar vooropgestelde doel in ieder geval niet heeft bereikt, omdat kennelijk toch verwarring is ontstaan.  De Commissie kan niet vaststellen dat sprake is geweest van een bewuste poging om ouders te misleiden. Ook is geen sprake van een zodanig verwijt aan het adres van de school dat dit tot gegrondverklaring van de klacht dient te leiden. 

De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
28-5-2018
Klachtnummer
2018/038
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie