You are here

Klacht over ontvankelijkheid, bevoegdheid, overdracht VO, privacy, schadevergoeding. Niet ontvankelijk-ongegrond.

Klacht over ontvankelijkheid, bevoegdheid, overdracht VO, privacy, schadevergoeding. Niet ontvankelijk-ongegrond.

De klacht is niet-ontvankelijk daar waar hij verder dan één jaar terug gaat en daar waar één van de aangeklaagden niet meer in dienst is van het bevoegd gezag. De Commissie is niet bevoegd daar waar het om de gevraagde schadevergoeding gaat. De Commissie beperkt zich tot de vraag in hoeverre de school ernstig nalatig is geweest en of de leerling  daardoor schade heeft opgelopen en zal haar advies richten aan het bevoegd gezag waaronder de school viel omdat de school inmiddels is gesloten. Niet is gebleken van bewust foutief geschreven informatie in de door de school opgestelde rapporten die gedeeld zijn met het vervolgonderwijs. De gestelde leerachterstand van de leerling kan niet worden vastgesteld. Niet onomstotelijk is aangetoond dat de leerling afgewezen is op basis van de door de interim directie aangeleverde informatie. De VO-scholen hadden voldoende informatie zelfstandig te besluiten de leerling niet aan te nemen. Niet getoetst kan worden wat er besproken is in een warme overdracht aan de VO-scholen. Er is geen reden de door verweerster aangeleverde reactie op dit punt in twijfel te trekken. Ondanks het feit dat de Commissie oog heeft voor de problematiek waarin klaagster en haar zoon hebben verkeerd, heeft de Commissie binnen haar toetsingskader niet kunnen vaststellen dat verweerster verwijtbaar of onrechtmatig heeft gehandeld

Uitspraakdatum
23-6-2020
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Schoolorganisatie