You are here

Klacht over veiligheid en privacy. Klacht ongegrond.

Klacht over veiligheid en privacy. Klacht ongegrond.

Privacy:

Klaagster stelt zich op het standpunt dat de school niet het leerlingdossier bij het voeren van het verweer had mogen gebruiken. Van de school mag worden verlangd dat zij alleen die informatie uit het leerlingdossier inbrengt, die in redelijkheid nodig is om zich gemotiveerd te kunnen verweren tegen de klacht die tegen haar is ingediend, en dat zij daarbij tevens oog houdt voor de belangen van klaagster en deze niet onevenredig schaadt. In dit geval heeft de school een selectie uit het leerlingdossier gemaakt teneinde een beeld te geven van wat zij heeft gedaan naar aanleiding van de meldingen en verzoeken van klaagster en haar dochter. De Commissie is van oordeel dat de school de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Veiligheid:

De Commissie constateert dat de school jaarlijks de veiligheidsbeleving van haar leerlingen monitort door middel van een vragenlijst. Hieruit blijkt naar het oordeel van de Commissie dat de school voldoende aandacht heeft voor de veiligheidsbeleving van de leerlingen. 

Uit de door leerling op 17 oktober 2017 ingevulde lijsten blijkt dat zij haar welbevinden en sociale veiligheid op school positief ervaart en waardeert. Zij geeft aan dat zij niet wordt gepest of op een andere wijze hinder ondervindt. Uit het dossier blijkt dat  naar aanleiding van de melding van Leerling van 18 december 2017, dat zij zich niet prettig en onveilig voelt op de school, door de school na de kerstvakantie een vertrouwenspersoon aan haar is toegewezen.

De Commissie is van oordeel dat de school niet tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens Leerling of de andere kinderen bij de afhandeling en het oplossen van incidenten. Uit het leerlingdossier kan opgemaakt worden dat school zich extra heeft ingespannen.

De Commissie is van oordeel dat, gezien de moeizame communicatie, in dit geval door de school voorwaarden opgelegd mogen worden over de wijze waarop klaagster met de school en leerkrachten mag communiceren. Uit het dossier is de Commissie niet gebleken dat de school klaagster onheus heeft bejegend. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
28-5-2018
Klachtnummer
2018/023
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn