You are here

Klacht over schorsing en verwijdering. Klacht gegrond.

Klacht over schorsing en verwijdering. Klacht gegrond.

Procedure schorsing en verwijdering.

De school heeft  [naam leerling] op 10 december 2019 geschorst met het oog op definitieve verwijdering. Gelet op de ernstige bedreiging door [naam leerling] van een medeleerling acht de Commissie een dergelijk handelen te billijken. Doordat er geen definitieve verwijdering van het CSG (1) is geweest is er geen formeel moment van hoor en wederhoor van klagers geweest. Er is steeds alleen telefonisch overleg met klaagster geweest over de praktische gang van zaken voor de duur van de schorsing. Er is ook geen schriftelijke verslaglegging naar ouders toe geweest, er zijn alleen aantekeningen gemaakt in het digitale dossier. Het heeft te lang geduurd, een periode van 8 weken, voordat er een formeel verwijderingsbesluit is genomen. Het besluit is uiteindelijk helemaal niet is genomen en [naam leerling] is uiteindelijk niet formeel verwijderd van het CSG (1). Daardoor heeft [naam leerling] in zijn eindexamenjaar 8 weken lang geen lessen kunnen volgen op het CSG 1) zonder dat daaraan een deugdelijk besluit ten grondslag heeft gelegen. De klacht is gegrond.

Uitspraakdatum
15-4-2019
Klachtnummer
2019/043
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Sancties, Schorsing