You are here

Klacht over sanctie tegen leerling. Klacht ongegrond.

Klacht over sanctie tegen leerling. Klacht ongegrond.

Naar het oordeel van de Commissie houdt de verantwoordelijkheid van de school niet op bij de grens van het schoolterrein. Als gedrag van leerlingen buiten de school een duidelijk verband heeft met het schoolgebeuren, is de school bevoegd in te grijpen, wanneer de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. De samenscholingen op het pleintje bij (naam school) hadden te maken met het schoolleven op (naam school) en verweerster was bevoegd om in te grijpen, omdat leerlingen vlakbij het schoolterrein ontoelaatbaar gedrag vertoonden waar andere leerlingen last van hadden. (naam leerling) maakte deel uit van de bewuste groep. De groep was al een aantal keer aangesproken op ontoelaatbare handelingen.  Toen het stampen in de plassen plaatsvond, heeft (naam leerling) geen afstand genomen van het groepsgebeuren. Dit maakt hem medeverantwoordelijk voor het gedrag van anderen binnen die groep. Dat de groep als geheel is gestraft voor wangedrag van mogelijk enkelen, kan de toets der kritiek doorstaan. De Commissie is van oordeel dat de zwaarte van de straf geen onevenredigheid vertoont met wat (naam leerling) aangerekend kan worden. De klacht is ongegrond.

De Commissie beveelt de Stichting X aan dat zij erop toeziet dat (naam school) ingeval van regelmatig terugkerend wangedrag van leerlingen tijdig met de bewuste ouders en de kinderen in overleg treedt. De kans op escalatie wordt daarmee verkleind.

Uitspraakdatum
10-9-2018
Klachtnummer
2017/255
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Sancties