You are here

Klacht over pesten. Klacht gegrond.

Klacht over pesten. Klacht gegrond.

Pesten. De Commissie stelt voorop dat de school gevolgd kan worden in het standpunt dat pesten een groepsprobleem is en op dat niveau moet worden aangepakt. Dit neemt echter niet weg dat er voldoende aandacht moet zijn voor de individuele gevolgen van het pesten. De school had samen met klaagster de signalen van pesten kunnen bespreken alsmede de aanpak ervan. Dit had kunnen leiden tot een gezamenlijk vorm gegeven plan voor (naam leerling). Een dergelijke handelwijze had wellicht ook bijgedragen aan een betere communicatie richting klaagster. De Commissie acht de klacht van klaagster omtrent het ontbreken van een plan van aanpak daarom gegrond. 

De Commissie is van oordeel dat de school het heftige pestincident tijdens de gymles in principe adequaat heeft opgepakt en hierbij heeft gehandeld in overeenstemming met het geldende pestprotocol. De school heeft getracht om het pestincident goed in kaart te brengen en heeft uitvoerig gesprekken gevoerd met pesters en ouders van pesters. Ook heeft de school ernaar gestreefd dat de pesters het goed zouden maken met (naam leerling) en dat met de pesters afspraken zouden worden gemaakt. De school heeft echter niet de gehele interventie kunnen afronden vanwege het vertrek van (naam leerling). De klacht van klaagster dat de school het alleen heeft gelaten bij gesprekken en nergens consequenties aan heeft verbonden, acht de Commissie gezien het voorgaande ongegrond.

Met betrekking tot het gesprek op 23 april 2018 overweegt de Commissie als volgt. Ter zitting is gebleken dat hoewel partijen, achteraf bezien, toen tot een passende oplossing voor (naam leerling) hadden kunnen komen, dit door misverstanden en miscommunicatie niet is gelukt.

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
13-5-2019
Klachtnummer
2019/042
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn