You are here

Klacht over pedagogische begeleiding. Schoolverbod en verwijdering. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over pedagogische begeleiding. Schoolverbod en verwijdering. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Pedagogische begeleiding. Opleggen schoolverbod en verwijdering.

Door de combinatie van de bekende problematiek, het gedurende langere tijd niet verbeteren van de leerprestaties van {leerling} en de verslechtering van zijn gedrag is het de vraag op of school niet eerder had moeten constateren dat niet alles met behulp van een intern begeleider en de mogelijkheden die school zelf had, opgelost kon worden. Achteraf gezien kan worden geconstateerd dat de school de problemen heeft onderschat. Dit valt haar niet te verwijten nu zij zich in voldoende mate heeft ingespannen om binnen haar mogelijkheden {leerling} onderwijskundig te ondersteunen, onder meer door de inzet van een intern begeleider en het houden van een maandelijks voortgangsgesprek met input van klagers.

Het aan klagers ontzeggen van de toegang tot de school met het verzoek een andere school voor de kinderen te zoeken is weliswaar geen officiële verwijderingsprocedure, maar naar de inhoud werkt het wel op dezelfde manier uit. 

De commissie stelt vast dat de procedure om eerst een voornemen tot verwijdering te uiten, vervolgens te horen en pas daarna te beslissen of al dan niet tot verwijdering dient te worden overgegaan niet is gevolgd.

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
9-7-2018
Klachtnummer
2018/108
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Sancties, Didactische begeleiding