You are here

Klacht over Passend Onderwijs. Klacht ongegrond.

Klacht over Passend Onderwijs. Klacht ongegrond.

Klager stelt misleid te zijn door de school en niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de nieuwe school van zijn zoon een school voor speciaal basisonderwijs is.

De Commissie is van oordeel dat de klacht van klager volledig weersproken wordt door het uitvoerig onderbouwde verweer van de school. Hierin wordt duidelijk aangegeven op welke momenten met klager gesprekken zijn gevoerd over de begeleiding van {leerling}. Al op 24 maart 2016 is aan klager een toestemmingsverklaring gevraagd voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband Passenderwijs, in verband met de extra ondersteuningsbehoefte van {leerling}. Hierna zijn nog diverse gesprekken geweest met klager over de begeleiding van {leerling}, waarbij steeds een tolk aanwezig was. In juni 2016 wordt in overleg met de zorgcoördinator van het samenwerkingsverband afgesproken dat het vanwege de continuïteit voor {leerling} heel belangrijk is om op dezelfde school te blijven. Hiervoor kan de school middelen gebruiken vanuit het samenwerkingsverband. Helaas blijkt meteen na de zomervakantie dat de school vanwege het gedrag van {leerling} ernstig handelingsverlegen is. Na observatie vanuit het samenwerkingsverband wordt vastgesteld dat {leerling} meer zorg nodig heeft dan de school hem kan bieden.

Dit is aan klager meegedeeld in het gesprek van 8 september 2016, waarbij de overstap naar {school 2} uitgebreid besproken is. Op 14 september 2016 volgt een tweede gesprek.

De Commissie stelt vast dat de procedure met betrekking tot Passend Onderwijs duidelijk in de schoolgids beschreven staat. Dit geldt ook voor de klachtenprocedure. In de communicatie tussen klager en school heeft klager steeds gebruik kunnen maken van tolken. Klager is voldoende in staat geweest kennis te nemen van de procedures rondom de verwijzing naar het speciaal onderwijs. 

De Commissie kan geen aanknopingspunten vinden voor de stelling van klager dat de procedure onzorgvuldig is geweest en/of dat hij door de school is misleid. Integendeel, in deze casus is voldoende aannemelijk dat de school uiterst zorgvuldig gehandeld heeft. Zij heeft in een vroeg stadium al hulp ingeschakeld voor de begeleiding van {leerling} en ook de verdere stappen in het proces zijn doordacht. Klager is hierbij steeds betrokken geweest. 

De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
9-4-2018
Klachtnummer
2018/037
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding