You are here

Klacht over Passend Onderwijs, handelingsverlegenheid en TLV. Klacht ongegrond.

Klacht over Passend Onderwijs, handelingsverlegenheid en TLV. Klacht ongegrond.

Passend Onderwijs, handelingsverlegenheid en TLV. Dat de school zonder toestemming informatie heeft opgevraagd bij de voorschool is gelet op de gemotiveerde betwisting niet voldoende aannemelijk. Wel staat vast dat de voorschool geen informatie aan de school heeft verstrekt en dat in zoverre dus aan de wens van klagers is voldaan.  De school heeft in redelijkheid t gedaan wat van haar mag worden verwacht om (naam leerling) te ondersteunen en te begeleiden. Verweerder heeft veelvuldig contact gehad met klagers en op verschillende momenten haar zorgen over de ontwikkelings(achterstand) van (naam leerling) bij klagers geuit. Klagers waren derhalve op de hoogte van het feit dat (naam leerling) zich niet zo snel ontwikkelde als klagers en de school hadden gehoopt. De school heeft tevens op verschillende momenten aangegeven dat mogelijk een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd zou worden. Dat klagers zijn overvallen door de besluitvorming is niet aannemelijk geworden.

De Commissie overweegt over de gang van zaken nog het volgende. De school heeft korte tijd na de start van (naam leerling) op de school het samenwerkingsverband betrokken om de ondersteuningsbehoefte van (naam leerling) nader in kaart te brengen. Daarnaast heeft de leerkracht (naam leerling) geobserveerd. De school heeft vervolgens een arrangement aangevraagd en extra begeleiding ingezet. Ze heeft een ontwikkelingsperspectief geschreven, hier doelen aan gekoppeld en heeft zich vervolgens ingezet om de benodigde voortgang te bereiken. De school heeft daarbij voldoende overleg gevoerd met klagers en afstemming gezocht.

Ondanks alle geboden ondersteuning heeft (naam leerling) niet de ontwikkeling doorgemaakt die klagers en school hadden gehoopt. Vele van de aan het ontwikkelingsperspectief gekoppelde doelen zijn ondanks redelijke inspanningen van de school niet behaald. Daar komt bij dat het arrangement niet is verlengd, waardoor de ondersteuning is weggevallen. De school is dus handelingsverlegen geworden.

Een toelaatbaarheidsverklaring kan zonder toestemming van de ouders worden aangevraagd, tenzij blijkt van omstandigheden die in redelijkheid geen aanvraag rechtvaardigen. Daarvan is geen sprake. Verweerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de procedure zorgvuldig heeft doorlopen en dat zij na voldoende inspanningen op goede gronden tot de conclusie is gekomen dat een toelaatbaarheidsverklaring moest worden aangevraagd. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
8-7-2019
Klachtnummer
2019/107
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Schoolorganisatie, Didactische begeleiding