You are here

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders, melding Veilig thuis, ontvankelijkheid. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders, melding Veilig thuis, ontvankelijkheid. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klager is niet-ontvankelijk in onderdeel van zijn klacht dat zich richt tegen de algemene regel in het Protocol informatievoorziening gescheiden ouders. De toepassing daarvan in het concrete geval is geen onderwerp van beklag. Klager heeft de handelwijze van de GCBO inzake de behandeling van de klacht van de ex-vrouw van klager aan de orde gesteld. Klager is niet-ontvankelijk in dit onderdeel van zijn klacht. Dit gelet op artikel 1, derde lid, Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO. Klacht gaat over informatieverstrekking inzake de voortgang van de leerresultaten van de leerling, inclusief de behandeling van de klacht hierover. Het verzoek om tussentijdse informatie was volgens de Commissie gelet op de eerdere zorgelijke signalen gerechtvaardigd. Dat toen nog geen compleet overzicht van de ontwikkelingen kon worden gegeven en CITO resultaten nog niet bekend waren, had niet in de weg hoeven staan aan het bespreken van - bijvoorbeeld - voorlopige indrukken van de ontwikkeling van de leerling. Dat de ouders gescheiden zijn en er bij een gesprek met de ene ouder een terugkoppeling aan de andere ouder moet plaatsvinden, hoeft evenmin in de weg te staan aan een tussentijdse terugkoppeling (op afspraak) aan een ouder. Dit klachtonderdeel is dan ook in zoverre gegrond. Voor zover dit klachtonderdeel tevens ziet op overige informatieverstrekking door de school, is onvoldoende onderbouwd dat hieraan gebreken kleven. Ook inzake de klachtafhandeling heeft klager niet onderbouwd dat dit onzorgvuldig en/of partijdig zou zijn geschied. Evenmin is het de Commissie (anderszins) gebleken dat dit het geval is geweest. Het klachtonderdeel is op deze punten dan ook ongegrond. Klacht gaat ook over Informatieverstrekking en melding aan Veilig Thuis. De commissie overweegt dat het uitgangspunt is dat voorafgaand aan een melding of informatieverstrekking aan organisaties als Veilig Thuis met beide ouders wordt overlegd, tenzij de spoedeisendheid van het geval en/of de veiligheid van het kind dat niet toelaat. Dit uitgangspunt is ook neergelegd in de Landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die scholen verplicht vanaf 1 januari 2019 een eigen meldcode te hebben. Nu in het onderhavige geval geen voorafgaand overleg met klager en/of zijn ex-vrouw heeft plaatsgehad over de informatieverstrekking en/of melding aan Veilig Thuis, en niet is gebleken van omstandigheden die zich daartegen verzetten, is dit klachtonderdeel gegrond.

Uitspraakdatum
5-2-2019
Klachtnummer
2018/153
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn