You are here

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders, inschrijving,verzuim en veilig thuis. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders, inschrijving,verzuim en veilig thuis. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Mede gelet op het aantal (complexe) echtscheidingen ligt het bij een inschrijving door één ouder voor de hand dat de school nagaat of de andere ouder instemt met de inschrijving, dan wel op zijn minst nagaat of er omstandigheden zijn op grond waarvan navraag naar de instemming van de andere ouder is aangewezen. Vast staat dat beide leerlingen alleen door de moeder zijn ingeschreven op school. Voorts staat vast dat de school beide keren geen expliciete navraag heeft gedaan bij klager of hij instemt met de inschrijving van de kinderen op school. Dit klemt te meer nu de school  ten tijde van de inschrijving van de jongste leerling op de hoogte was van het feit dat de ouders inmiddels gescheiden waren en klager ten tijde van een eerder gesprek de inschrijving van de oudere leerling aan de orde had gesteld. Nu niet is nagegaan of klager instemde met de inschrijving van de jongste leerling is het klachtonderdeel met betrekking tot de inschrijving van deze leerling gegrond. Ten aanzien van de inschrijving van de oudere leerling was van een dergelijke situatie nog geen sprake. Vast staat dat er door de school geen, althans onvoldoende actie is ondernomen ten aanzien van het verzuim van de kinderen en pas eind september 2018 een melding hierover aan de leerplichtambtenaar is gedaan. Dit klemt te meer nu de leerkracht op de hoogte was van de context van de situatie waarin de kinderen op de vrijdagen door de moeder werden thuisgehouden, waardoor klager op die dagen tevergeefs op het schoolplein op de kinderen wachtte en hen -  in tegenspraak met de omgangsregeling – niet het weekend bij zich kon hebben. Dit alles is door de leerkracht al dan niet opzettelijk genegeerd. In casu geen sprake van gelijkelijke informatieverstrekking aan beide ouders. In casu onweersproken dat er contact is geweest tussen de school en Veilig Thuis en dat klager daarvan niet voorafgaand en ook niet achteraf op de hoogte is gesteld. De commissie doet aanbevelingen.   

 

Uitspraakdatum
25-1-2019
Klachtnummer
2018/215
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn, Plaatsing