You are here

Klacht over hoogbegaafdheid, professionaliteit, communicatie en vertrouwen pedagogisch handelen.

Klacht over hoogbegaafdheid, professionaliteit, communicatie en vertrouwen pedagogisch handelen.

Helaas niet gelukt hoorzitting te houden. Commissie daardoor beperkt in mogelijkheden. Commissie heeft gedetailleerde nadere vragen gesteld waarop algemeen, bewust dan wel onbewust niet, niet volledig of niet toegespitst op, is geantwoord door aangeklaagden. School had in complexe situatie goed startdocument behoren te maken en goede administratie had moeten voeren. Commissie onthand omdat deze stukken ontbreken. Aangeklaagden in zoverre zeer tekort geschoten. School op zeker moment klaarblijkelijk gaan twijfelen aan hoogbegaafdheid leerling. Niet duidelijk geworden wat school daarmee heeft gedaan. Geen gespreksverslagen overgelegd. Gesprek met klaagster onaangenaam toen klaagster niet wilde accepteren dat school andere visie had. Gesprek was daarna niet meer mogelijk. Overigens blijkt nergens uit wat visie daadwerkelijk is van school op het twijfelen over intelligentie leerling na. School kreeg twijfels maar welk standpunt zij vervolgens innam, is niet duidelijk geworden. Wat heeft school met twijfels gedaan? Niets van observaties staat op schrift. Ook had school klagers moeten vertellen dat en waarom zij twijfelden en wat plan van aanpak was.  Indien men met elkaar op school in meer informele setting concludeert dat gang van zaken niet gelukkig is, is volgende stap dat directeur, ib-er en klassenleerkracht initiatief nemen het met elkaar, toegespitst op deze leerling, te bespreken. Niet gebleken dat dat is gebeurd. Hetgeen had moeten worden besproken, had op schrift moeten worden gesteld, daaruit hadden formele conclusies moeten volgen en actiepunten moeten voortvloeien. Dit alles had met klagers moeten worden besproken. Niet is aangetoond dat dat is gebeurd. Naast ontbreken startdocument heeft ook duidelijk vervolgdocument ontbroken. School had geen goed plan en heeft niet alles bijeen kunnen brengen leerling goede begeleiding te geven. Op dat moment is de vertrouwensbreuk ontstaan en heeft elk van partijen een eigen vaste positie ingenomen waardoor communicatie op een professioneel niveau niet meer mogelijk leek. Het ontbreken van plan van aanpak aan zijde school is oorzaak conflict. Hierdoor ook geen kader voor mede inzetten externe deskundige inbreng klagers aanpak begeleiding van (problematiek van) leerling. School had moeten aandringen op laten doen intelligentie onderzoek en als klagers daaraan geen medewerking zouden willen hebben verlenen duidelijk moeten maken dat school dan op basis van haar professionaliteit haar eigen beslissingen zou nemen. Ten aanzien handelen Raad van Beheer: Daar waar Raad van Beheer niet met klagers wenste te praten vanwege ontbreken onderwijsinhoudelijke deskundigheid deugt de redenering niet daar de Raad van Beheer hoogste gezag van school is en dient er zorg voor te dragen dat de vereiste deskundigheden in de raad aanwezig zijn. Mede taak van Raad van Beheer de communicatielijnen open te houden. Indien men constateert dat er iets niet goed loopt, moet men tot actie overgaan. Als iemand om een gesprek vraagt, dient daarmee in beginsel te worden ingestemd. Communicatie tussen intern begeleider en klagers is onvoldoende gebeurd en niet zo gegaan als had gemoeten. Aangeklaagden hadden afnemen tussentijdse toets die al een keer eerder was gemaakt, met klagers moeten overleggen. Dit omdat het geen regulier toets moment was. In het dossier is geen notitie aangetroffen dat de klagers zijn geïnformeerd over het contact van aangeklaagden met de vorige school. Manier waarop school hulp heeft gezocht, komt de commissie als niet, althans onvoldoende, professioneel over. De commissie heeft in de documentatie geen visie, doel en maatregelen aangetroffen. School ontwijkt op elk niveau communicatie. School is professionele organisatie en het is derhalve verantwoordelijkheid school te allen tijde communicatiekanalen open te houden. Dat geldt voor De Raad van Beheer, directeur, intern begeleider en leerkrachten.

 

 

Uitspraakdatum
17-3-2017
Klachtnummer
2016/099
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Didactische begeleiding