You are here

Klacht over Passend Onderwijs. Pestgedrag leerkracht.

Klacht over Passend Onderwijs. Pestgedrag leerkracht.

Het ontbreekt aan inzicht hoe om te gaan met deze hoogbegaafde leerling. Uit handelingsplan blijkt onvoldoende welk beeld school heeft van totale persoonlijkheid leerling. Daardoor is de school niet gekomen tot juiste pedagogische benadering leerling, aanpassen leerstof en geven adaptief onderwijs. Leerling hierdoor in negatieve spiraal geraakt. Negatieve gedrag leerling had kunnen worden genegeerd. School heeft geen passend plan gemaakt en is niet tot kern probleem doorgedrongen. Het “waarom” van handelen leerling had moeten worden uitgezocht. Toen klaagster HBKids aandroeg, had school transparant moeten zijn. Aan klaagster had kenbaar gemaakt behoren te worden dat school met externe deskundigen samenwerkte en wat zij in dat kader deed. School wist echter kennelijk niet goed wat zij met leerling aan moest en heeft daar ook geen onderzoek naar laten doen. Ook had tussen school en klaagster uitgesproken moeten worden welke verschillen van inzicht tussen hen beiden bestonden. School had – als professionele organisatie – daartoe het initiatief behoren te nemen. Het was beter geweest als leerkracht tijdens hoorzitting haar kant van het verhaal had toegelicht. Nu moet commissie constateren dat zij op basis van beschikbare materiaal niet tot oordeel in positieve zin kan komen. Op zichzelf is begrijpelijk dat school heeft aangeboden leerling intern naar paralelklas over te plaatsen. Klaagster heeft echter tijdens hoorzitting aangegeven dat leerling op een eerder moment reeds is overgeplaatst naar paralelklas. Dat heeft toen geen resultaat gehad. De commissie begrijpt dan ook dat klaagster nieuwe overplaatsing niet wilde. School niet in staat gebleken leerling aangepast onderwijs te bieden. Handelingsplan te laat en niet adequaat; bood geen oplossing voor gedrags- en leerproblemen. Commissie kan over gestelde pesten door leerkracht niet oordelen omdat aangeklaagde niet op hoorzitting aanwezig was en schriftelijk verweer gestelde ontkent.

 

Uitspraakdatum
10-5-2017
Klachtnummer
2016/171
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn